รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : 0100-0769

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือแนวทาง รูปแบบกิจกรรม และกำหนดการฝึกอบรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

"ความพึงพอใจ" หมายถึง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีความพอใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ในการจัดการประชุมโดยใช้มาตราวัดทัศนคติ ของลิเคอร์ท 5 ระดับ โดยจะต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือ พอใจ "ผู้รับบริการ" หมายถึง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการ หรืออนุกรรมการ ในคณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร "ผู้เข้าร่วมโครงการ" หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และการประชุมสภากรุงเทพมหานคร "การปฏิบัติงาน" หมายถึง การปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประชุมของสภากรุงเทพมหานคร ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของสภากรุงเทพมหานคร สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมให้แก่ผู้รับบริการได้ "คู่มือการปฏิบัติงาน" หมายถึง คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดระดับความพึงพอใจโดยใช้มาตราวัดทัศนคติของลิเคอร์ท

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด