ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการประจำสภากรุงเทพมหานครให้เป็นมืออาชีพ : 01000000-2417

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

น.ส.ทิพย์ชนม์ เต่าทอง โทร.1135

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยให้การปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและ คณะกรรมการวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ กลุ่มงานญัตติและกระทู้ กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการประชุม เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชุมจึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การร่างหนังสือ การประสานงาน การวิเคราะห์ข้อมูล กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ตามกระบวนการเรียนรู้หรือการสอนงานจากผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการประจำสภากรุงเทพมหานครให้เป็นมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

01000900/01000900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ คุณลักษณะและขอบข่ายงานของที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อนำข้อมูลจากวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของเจ้าหน้าที่มาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประชุมเพื่อสร้างมาตรฐานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

1. เจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ กลุ่มงานญัตติและกระทู้ กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานกฎหมายที่รับผิดชอบด้านการประชุม จำนวน 26 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่งานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีคู่มือในการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะและขอบข่ายงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประชุม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-09-24)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างการสำรวจและสรุปความพึงพอใจผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจผูู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประชุม เพื่อบูรณาการเป็นคู่มือภาพรวม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เจ้าหน้าที่จัดการประชุมเกี่ยวกับระบบและเทคนิคการการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 5-6 สภากทม. มีผุ้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่บางคนมีภารกิจต้องจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญและคณะอนุกรรมการในเวลาดังกล่าว ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการประจำสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากหน่วยงานมีแผนให้เจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาทำงานและปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ จึงปรับให้เดือนเมษายน 2563 เป็นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการ ประจำสภากรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมหัวข้อการแลกเปลี่่ยนเรียนรู้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

อยู่ระหว่างสำรวจหัวข้อในการดำเนินการและกำหนดแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : ดำเนินการสำรวจหัวข้อในการฝึกอบรม และกำหนดแผนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : จัดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือแนวทาง รูปแบบกิจกรรม และกำหนดการฝึกอบรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ู

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-18)

20.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมหารือรายละเอียด กำหนดรูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้่งคณะทำงานและประชุมหารือแนวทางดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานวิทยากร จัดเตรียมเอกสารและสถานที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2417

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2417

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0769

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.42

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
92.42

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **