รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.5 ระยะเวลาเฉลี่ยในการนำหนังสือภายนอกทั้งหมด เสนอส่วนราชการที่รับผิดชอบได้แล้วเสร็จ : 0200-0863

ค่าเป้าหมาย จำนวน 12 นาที/เรื่อง : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน 12 นาที/เรื่อง : 95.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน 12 นาที/เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
66.00
100.0000
100 / 100
4
95.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.- 20 ธ.ค. 62 - งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน เป็นจำนวน 1,352 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ระยะเฉลี่ยไม่เกิน 12 นาที / 1 เรื่อง (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 1,352 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 - งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน เป็นจำนวน 1,163 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ระยะเฉลี่ยไม่เกิน 12 นาที / 1 เรื่อง (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 1,163 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 - งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน เป็นจำนวน 2,827 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ระยะเฉลี่ยไม่เกิน 12 นาที / 1 เรื่อง (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 2,828 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 20 ก.ย. 63 - งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน เป็นจำนวน 3,095 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ระยะเฉลี่ยไม่เกิน 12 นาที / 1 เรื่อง (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 3,095 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หนังสือภายนอก หมายถึง หนังสือจากหน่วยงานของราชการ และเอกชน ที่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาเฉลี่ยภายใน 12 นาที หมายถึง การที่นำหนังสือที่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาตรวจสอบ อ่านวิเคราะห์เนื้อหา ประสานงาน โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงรับ จนกระทั่งเสนองานธุรการของส่วน/ ฝ่าย /กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ลงรับ ต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเฉลี่ย 12 นาที วันทำการ หมายถึง วันและเวลาราชการ ได้แก่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนราชการที่รับผิดชอบ หมายถึง ส่วน /ฝ่าย /กลุ่มงาน ที่สังกัดสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง สิงหาคม 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ย T = T1 + T2 + T3 +…….. Tn หารด้วย N โดยให้ T = ระยะเวลาในการเสนอหนังสือภายนอก/1 เรื่อง N = จำนวนหนังสือภายนอกทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. สมุดลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกของ งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. สมุดลงทะเบียนรับหนังสือภายในของ งานธุรการ ทุกส่วน /ฝ่าย /กลุ่มงาน สังกัด สผว.กทม. 3. สรุปผลการนำหนังสือภายนอกทั้งหมดเสนอส่วน /ฝ่าย /กลุ่มงาน ที่รับผิดชอบเป็นรายเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด