ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.5 กิจกรรมการกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการ : 02000000-2419

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

น.ส.อลิศษา ฮุงสูงเนิน โทร. 1061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

111

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1111

เป้าหมายของโครงการ

111

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-31)

45.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน มี.ค. 63 เป็นจำนวน 302 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 12 นาที (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 302 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-02-28)

38.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน ม.ค. 63 เป็นจำนวน 473 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 12 นาที (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 386 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-01-31)

31.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน ม.ค. 63 เป็นจำนวน 473 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 12 นาที (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 473 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-27)

24.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน ธ.ค. 62 เป็นจำนวน 450 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 12 นาที (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 450 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-30)

17.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน พ.ย. 62 เป็นจำนวน 450 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 12 นาที (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 450 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน ต.ค. 62 เป็นจำนวน 500 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 12 นาที (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 500 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียม แบบฟอร์ม รูปแบบการจัดเก็บ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก จากหน่วยงานของราชการ และเอกชน ที่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:19%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อ่านวิเคราะห์เนื้อหา ประสานงาน เพื่อเสนอ งานธุรการของส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับ
:19%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:งานธุรการ ของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 12 นาที (โดยนับเวลาจาก งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงรับ)
:19%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:งานธุรการ ของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 12 นาที (โดยนับเวลาจาก งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงรับ)
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานทั้งปี
:13%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2419

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2419

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0863

ตัวชี้วัด : 1.5 ระยะเวลาเฉลี่ยในการนำหนังสือภายนอกทั้งหมด เสนอส่วนราชการที่รับผิดชอบได้แล้วเสร็จ

ค่าเป้าหมาย จำนวน 12 นาที/เรื่อง : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน 12 นาที/เรื่อง : 24.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน 12 นาที/เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **