รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 0200-0872

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
66.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 62 - ดำเนินการให้ผู้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ - ดำเนินการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของรับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กทม. ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ด่วนมาก ที่ กท 0409 / 1427 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ได้ร่วมพิจารณาแบบสำรวจฯ ของ สผว.กทม. กับ กองงาน ผู้ตรวจราชการ โดยผลการดำเนินการ จะจัดส่งร่างมายังหน่วยงาน เพื่อพิจารณาค่าน้ำหนักรายข้อคำถามอีกครั้ง ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 - กองงานผู้ตรวจราชการ ได้จัดส่งรายงานการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น สผว.กทม. ได้ดำเนินการนำผลการสำรวจฯ ที่ได้คะแนนน้อยสุดจำนวน 2 ข้อ ไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป ทั้งนี้ จะต้องรายงานผ่านระบบออนไลน์ Google Form ภายในวันที่ 4 พ.ค.63 ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 1. ดำเนินการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 2. ดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 ส่งกองงานผู้ตรวจราชการ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 20 ก.ย. 63 1. ดำเนินการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ 2. ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 3. ดำเนินการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับร่างรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สผว.กทม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คณะผู้ตรวจราชการฯ และกงต.

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คณะผู้ตรวจราชการฯ และกงต.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

คณะผู้ตรวจราชการฯ และกงต.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด