ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.3 กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : 02000000-2427

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพีรวิชญ์ อรุณรัตน์ โทร.1061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

11

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

11

เป้าหมายของโครงการ

11

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ดำเนินการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ - ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับร่างรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สผว.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ - เข้าร่วมประชุมในวันที่ 28 ส.ค. 63 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. เพื่อรับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 63 ของ สผว.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-07-31)

73.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ 2. ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการตามผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-06-30)

66.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการให้บริการแก่ผู้มาขอบริการ 2. ดำเนินรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 ส่งกองงานผู้ตรวจราชการ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-05-29)

59.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ 2. คุณอาทิตย์ บุญจินดาทรัพย์ นักวิจัยผู้ดำเนินการสำรวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้นำแบบสอบถามมาให้ สผว.กทม. ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 3. สผว.กทม. อยู่ระหว่างดำเนินการทอดแบบสอบถาม ดังกล่าว จำนวน 67 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่ สผว.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-04-30)

52.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการให้บริการ ปก่ผู้มารับบริการ 2. ดำเนินการนำผลรายงานการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ที่ได้ลำดับคะแนนต่ำที่สุด จำนวน 2 ข้อ ไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การสำรวจฯ ครั้งที่ 2 ได้ผลคะแนนสูงขึ้นจากเดิม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-31)

45.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กองงานผู้ตรวจราชการ ได้จัดส่งรายงานการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น สผว.กทม. ได้ดำเนินการนำผลการสำรวจฯ ที่ได้คะแนนน้อยสุดจำนวน 2 ข้อ ไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป ทั้งนี้ จะต้องรายงานผ่านระบบออนไลน์ Google Form ภายในวันที่ 4 พ.ค.63 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-02-28)

38.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการให้บริการ แก่ผู้มาขอรับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-01-31)

31.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ - ดำเนินการตอบแบบสอบถามความพุงพอใจ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 ม.ค. 63 โดยกองงานผู้ตรวจราชการให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์เป็นผู้ออกแบบสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-27)

24.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการให้ผู้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-30)

17.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการให้ผู้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการให้ผู้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรมฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามตรวจสอบ และจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ และวิเคราะห์และสรุปผล รายงานผลการดำเนินการเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2427

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2427

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0872

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
66.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **