รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ : 0200-0875

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
71.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองานหนังสือภายนอกของ กลุ่มงาน ลผว.กทม. ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.- 20 ธ.ค. 62 - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 และรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1 พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว - กำหนดจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 ธ.ค. 62 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.- 20 ธ.ค. 62 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 239 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 216 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 455 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 455 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองานหนังสือภายนอกของ กลุ่มงาน ลผว.กทม. - ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอก ของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 19 พ.ย. 62 (2) วันที่ 24 ธ.ค. 62 (3) วันที่ 22 ม.ค. 63 (4) วันที่ 25 ก.พ. 63 โดยได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 254 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 219 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 473 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 473 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 - ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอก ของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 25 มี.ค. 63 โดยได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 20 ก.ย. 63 - ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอก ของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 19 พ.ย. 62 (2) วันที่ 24 ธ.ค. 62 (3) วันที่ 22 ม.ค. 63 (4) วันที่ 25 ก.พ. 63 (5) วันที่ 25 มี.ค. 63 (6) วันที่ 2 มิ.ย. 63 ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการกรองงานในกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกคน รวมจำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครบทั้ง 6 ครั้ง และได้นำประเด็นสำคัญที่ได้จากการจัดกิจกรรมฯ มารวบรวมข้อมูล และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการกรองงานหนังสือภายนอก จำนวน 1 แฟ้ม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง 1.1 การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่สามารถนำหนังสือที่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาตรวจสอบ กลั่นกรองงานประสานงาน จัดทำสรุปเพื่อเสนอผู้บริหารสั่งการ โดยนับเวลาจากธุรการกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงรับ จนกระทั่งเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 1.2 บุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการกลั่นกรองงานหนังสือภายนอก 2. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการกลั่นกรองงานหนังสือภายนอกของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ 3. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ (1) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดกิจกรรมฯ จำนวน 6 ครั้ง/ปี (2) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการกรองงานหนังสือภายนอก จำนวน 1 แฟ้ม โดยการนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ และรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดเป้าหมายระยะเวลาการกลั่นกรองตามคู่มือการปฏิบัติงานฯ(3) การกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการ ให้หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 4. หนังสือภายนอก หมายถึง หนังสือจากหน่วยงานของราชการ และเอกชน ที่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ 5. ระยะเวลา 2 วันทำการ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่นำหนังสือที่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาตรวจสอบ ประสานงาน จัดทำสรุป เพื่อเสนอผู้บริหารสั่งการโดยนับเวลาจากธุรการกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงรับจนกระทั่งเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ หรือภายใน 48 ชั่วโมง วันทำการ หมายถึง วันราชการ ยกเว้น วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. จำนวนหนังสือภายนอกที่วิเคราะห์กลั่นกรองเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ X 100 หารด้วย จำนวนหนังสือภายนอกทั้งหมด 2. จำนวนบุคลากรได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง / ปี X 100 มากกว่าหรือเท่ากับ 80 หารด้วย จำนวนบุคลากรทั้งหมด 3. คำนวณหาร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ดังนี้ ร้อยละความสำเร็จข้อที่ 1 + ข้อที่ 2 หารด้วย 2

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอก 2. ภาพประกอบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอก 3. สมุดทะเบียนรับหนังสือจากหน่วยงานของราชการ และเอกชน ของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4. หนังสือสรุปที่เสนอผู้บริหารสั่งการ 5. บัญชีรายชื่อของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 4 ครั้ง ขึ้นไป 6. บัญชีรายชื่อบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการกลั่นกรองงานหนังสือภายนอกทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด