ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและกิจกรรมการกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ : 02000000-2431

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

น.ส.สิริพร พูพวง โทร.1063

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่กลั่นกรอง สรุป หนังสือจากหน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก ทั้งที่เป็นส่วนราชการอื่น ๆ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประสานงาน ขอความอนุเคราะห์ เชิญประชุม ฯลฯ และนำเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัย สั่งการให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ซึ่งมีหนังสือจากหน่วยงานภายนอกจำนวนมาก ทำให้มีการประสานงานล่าช้า อาจไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการกลั่นกรองหนังสือมีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามสมรรถนะมู่งสู่ความเป็นมืออาชีพ จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ (2) กิจกรรมการกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัย สั่งการให้หน่วยงานดำเนินการขึ้น การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการกลั่นกรองงานหนังสือภายนอกของข้าราชการกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ หนังสือภายนอก หมายถึง หนังสือจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ระยะเวลา 2 วันทำการ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่นำหนังสือทีี่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาตรวจสอบ ประสานงาน จัดทำสรุปเพื่อเสนอผู้บริหารสั่งการโดยนับเวลาจากธุรการกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงรับจนกระทั่งถึงเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการหรือ 48 ชั่วโมง

02000400/02000400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการกลั่นกรองงานหนังสือภายนอกให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้หนังสือจากหน่วยงานภายนอกทั้งราชการ และเอกชน ที่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กทม.และเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก และ กทม. 4. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากการวินิจฉัย สั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีเวลาในการดำเนินการได้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ครั้ง/ปี 2. จำนวนหนังสือภายนอกที่วิเคราะห์ กลั่นกรองเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการหรือภายใน 48 ชั่วโมง (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 19 พ.ย. 62 (2) วันที่ 24 ธ.ค. 62 (3) วันที่ 22 ม.ค. 63 (4) วันที่ 25 ก.พ. 63 โดยได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 22 มี.ค. 63 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 106 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 79 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 185 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 185 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-21)

43.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 19 พ.ย. 62 (2) วันที่ 24 ธ.ค. 62 และ(3) วันที่ 22 ม.ค. 63 โดยได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. – 20 ก.พ. 63 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 72 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 63 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 135 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 135 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-23)

36.00

23/1/2563 : 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 19 พ.ย. 62 (2) วันที่ 24 ธ.ค. 62 และ (3) วันที่ 22 ม.ค. 63 โดยครั้งที่ 1 – 2 ได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2. ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 62 – 22 ม.ค. 63 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ)จำนวน 76 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 77 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 153 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 153 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2019-12-23)

29.00

23/12/2562 : 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 และรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1 พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว และกำหนดจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 ธ.ค. 62 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2562 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 70 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 58 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 128 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 128 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2019-11-25)

27.00

25/11/2562 : 1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 และรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1 พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2. ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2562 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 84 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 78 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 162 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 162 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-22)

15.00

22/10/2562 : 1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดหัวข้อและ วันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมฯ รวมจำนวน 6 ครั้ง/ปี 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2562 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 85 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 80 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 165 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 165 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มเพื่อใช้บันทึกผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:บันทึกหนังสือภายนอกที่ได้รับลงในแบบฟอร์มที่กำหนด
:16%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:3 ตรวจสอบ พิจารณาเนื้อเรื่อง ความครบถ้วนของหนังสือ และประสานงานหากข้อมูล ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน
:17%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือสรุปเรื่องและเสนอความเห็น เพื่อให้ผู้บริหารวินิจฉัยสั่งการหน่วยงานดำเนินการ
:17%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ ตรวจทาน เสนอ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณา
:17%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน
:17%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานทั้งปี
:6%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2431

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2431

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0875

ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 29.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **