ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและกิจกรรมการกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ : 02000000-2431

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สิริพร พูพวง โทร.1063

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่กลั่นกรอง สรุป หนังสือจากหน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก ทั้งที่เป็นส่วนราชการอื่น ๆ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประสานงาน ขอความอนุเคราะห์ เชิญประชุม ฯลฯ และนำเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัย สั่งการให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ซึ่งมีหนังสือจากหน่วยงานภายนอกจำนวนมาก ทำให้มีการประสานงานล่าช้า อาจไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการกลั่นกรองหนังสือมีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามสมรรถนะมู่งสู่ความเป็นมืออาชีพ จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ (2) กิจกรรมการกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัย สั่งการให้หน่วยงานดำเนินการขึ้น การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการกลั่นกรองงานหนังสือภายนอกของข้าราชการกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ หนังสือภายนอก หมายถึง หนังสือจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ระยะเวลา 2 วันทำการ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่นำหนังสือทีี่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาตรวจสอบ ประสานงาน จัดทำสรุปเพื่อเสนอผู้บริหารสั่งการโดยนับเวลาจากธุรการกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงรับจนกระทั่งถึงเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการหรือ 48 ชั่วโมง

02000400/02000400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการกลั่นกรองงานหนังสือภายนอกให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้หนังสือจากหน่วยงานภายนอกทั้งราชการ และเอกชน ที่มีมาถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กทม.และเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก และ กทม. 4. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากการวินิจฉัย สั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีเวลาในการดำเนินการได้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ครั้ง/ปี 2. จำนวนหนังสือภายนอกที่วิเคราะห์ กลั่นกรองเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการหรือภายใน 48 ชั่วโมง (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

2020-9-16 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-21)

85.00

21/8/2563 : 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ครั้งเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการกรองงานหนังสือภายนอก 2.กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. – 20 ส.ค. 63 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 205 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 125 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 80 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 205 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-07-22)

78.00

22/7/2563 : 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการ ผว.กทม. ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 19 พ.ย. 62 (2) วันที่ 24 ธ.ค. 62 (3) วันที่ 22 ม.ค. 63 (4) วันที่ 25 ก.พ. 63 (5) วันที่ 25 มี.ค. 63 และ (6) วันที่ 2 มิ.ย. 63 โดยได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 20 ก.ค. 63 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 124 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 63 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 187 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 187 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-06-24)

71.00

24/6/2563 : 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 19 พ.ย. 62 (2) วันที่ 24 ธ.ค. 62 (3) วันที่ 22 ม.ค. 63 (4) วันที่ 25 ก.พ. 63 และ (5) วันที่ 25 มี.ค. 63 โดยได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 23 มิ.ย. 63 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 119 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 113 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 232 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 232 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-21)

64.00

21/5/2563 : 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 19 พ.ย. 62 (2) วันที่ 24 ธ.ค. 62 (3) วันที่ 22 ม.ค. 63 (4) วันที่ 25 ก.พ. 63 และ (5) วันที่ 25 มี.ค. 63 โดยได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. – 20 พ.ค. 63 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 142 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 68 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 208 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 210 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-21)

58.00

21/4/2563 : 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 19 พ.ย. 62 (2) วันที่ 24 ธ.ค. 62 (3) วันที่ 22 ม.ค. 63 (4) วันที่ 25 ก.พ. 63 และ (5) วันที่ 25 มี.ค. 63 โดยได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2.กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. – 20 เม.ย. 63 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ)จำนวน 117 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน)จำนวน 91 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 208 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 208 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 19 พ.ย. 62 (2) วันที่ 24 ธ.ค. 62 (3) วันที่ 22 ม.ค. 63 (4) วันที่ 25 ก.พ. 63 โดยได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 22 มี.ค. 63 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 106 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 79 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 185 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 185 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-21)

43.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 19 พ.ย. 62 (2) วันที่ 24 ธ.ค. 62 และ(3) วันที่ 22 ม.ค. 63 โดยได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. – 20 ก.พ. 63 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 72 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 63 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 135 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 135 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-23)

36.00

23/1/2563 : 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 19 พ.ย. 62 (2) วันที่ 24 ธ.ค. 62 และ (3) วันที่ 22 ม.ค. 63 โดยครั้งที่ 1 – 2 ได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2. ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 62 – 22 ม.ค. 63 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ)จำนวน 76 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 77 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 153 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 153 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2019-12-23)

29.00

23/12/2562 : 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 และรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1 พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว และกำหนดจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 ธ.ค. 62 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2562 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 70 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 58 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 128 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 128 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2019-11-25)

27.00

25/11/2562 : 1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 และรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1 พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแล้ว 2. ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2562 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 84 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 78 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 162 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 162 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-22)

15.00

22/10/2562 : 1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดหัวข้อและ วันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอกของกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมฯ รวมจำนวน 6 ครั้ง/ปี 2. กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2562 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 85 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 80 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 165 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 165 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มเพื่อใช้บันทึกผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:บันทึกหนังสือภายนอกที่ได้รับลงในแบบฟอร์มที่กำหนด
:16%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3 ตรวจสอบ พิจารณาเนื้อเรื่อง ความครบถ้วนของหนังสือ และประสานงานหากข้อมูล ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน
:17%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือสรุปเรื่องและเสนอความเห็น เพื่อให้ผู้บริหารวินิจฉัยสั่งการหน่วยงานดำเนินการ
:17%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ ตรวจทาน เสนอ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณา
:17%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน
:17%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานทั้งปี
:6%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2431

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2431

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0875

ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
71.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **