รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.2 ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฺฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล : 0200-0877

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00
100.0000
100 / 100
2
76.00
100.0000
100 / 100
3
88.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.- 20 ธ.ค. 62 - จัดทำรายงานการประชุมและ QR Code เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไชต์แล้วเสร็จ จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 - ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. จำนวน 1 ครั้ง และได้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง จัดทำเอกสารประกอบการอบรมรูปแบบพี่สอนน้อง เรื่องการจัดทำ QR Code เสนอ ผอ.ส่วนประสานนโยบายให้ความเห็นชอบ - ได้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง จัดอบรมรูปแบบพี่สอนน้องเรื่องการจัดทำ QR Code และทดสอบความรู้ในการจัดทำ QR Code

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 - จัดทำรายงานการประชุมและ QR Code เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไชต์แล้วเสร็จ จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 20 ก.ย. 63 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

บุคลากร หมายถึง บุคลากรในสังกัดส่วนประสานนโยบาย สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง บุคลากรที่ผ่านการทดสอบความรู้ โดยสามารถดำเนินการจัดทำ QR Code ในการจัดส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานครได้แล้วเสร็จ การพัฒนาการประชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หมายถึง การจัดอบรมในรูปแบบการสอนงาน (พี่สอนน้อง) เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำ QR Code ในการจัดส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานโดยอบรมการจัดทำ QR Code เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานครโดยให้หน่วยงานสามารถสแกน QR Code นำเสนอรายงานการประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความรู้ X 100 หารด้วย จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.รายงานการประชุม ที่เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 2.เอกสารประกอบการฝึกอบรมรูปแบบพี่สอนน้อง 3. QR Codeรายงานการประชุมตามจำนวนครั้งที่จัดในประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4. บัญชีรายชื่อของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 5. ผลการทดสอบความรู้ ในการจัดทำ QR Code ของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด