ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.2 กิจกรรมการพัฒนาการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร : 02000000-2429

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ คล้ายทอง โทร.1064

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมหัวหน้าหน่ายงานของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวันพฤหัสแรกของเดือน โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องจัดทำเอกสาร รายงานการประชุม และประสานหน่วยงานเพื่อจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ตลอดจนต้องใช้ความรวดเร็วในการประสานแจ้งให้องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมในการพิจารณารับรองรายงานการประชุม และทราบถึงกำหนดการและระเบียบวาระประชุม ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หัวหน้าหน่วยงาน และเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ ส่วนประสานนโยบาย สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้จัดนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานด้านการประชุมฯ โดยได้จัดทำ QR Code ในการจัดส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานฯ ผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และอบรมบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล กิจกรรม 1. จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานฯ ร้อยละ 100 2. จัดทำ QR Code รายงานการประชุมฯ ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 3. จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมการจัดทำ QR Code รูปแบบพี่สอนน้อง จำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 4. จัดอบรมบุคลากรส่วนประสานนโยบายทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 5. ผลการทดสอบความรู้ในการจัดทำ QR Code ของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90

02000200/02000200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนางานด้านการประชุมฯ 2. บุคลากรส่วนประสานนโยบายมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสม 3. ลดขั้นตอนและวัสดุในการจัดการประชุม

เป้าหมายของโครงการ

บุคลากรส่วนประสานนโยบาย มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยผ่านการอบรมและมีผลการทดสอบความรู้ในการจัดทำ QR Code ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

2020-9-15 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-21)

96.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-07-23)

92.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไจัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-06-26)

88.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ด้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-05-22)

84.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-23)

80.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ได้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-03-26)

76.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-02-25)

72.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง จัดอบรมรูปแบบพี่สอนน้องเรื่องการจัดทำ QR Code และทดสอบความรู้ในการจัดทำ QR Code

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-01-23)

26.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. จำนวน 1 ครั้ง และได้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง จัดทำเอกสารประกอบการอบรมรูปแบบพี่สอนน้อง เรื่องการจัดทำ QR Code เสนอ ผอ.ส่วนประสานนโยบายให้ความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-23)

17.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการจัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. เนื่องจากเลื่อนไปจัดเมื่อวันที่ 28 พ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-24)

8.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. จำนวน 2 ครั้ง และได้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี่

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-10-22)

4.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จดประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. จำนวน 1 ครั้ง และได้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจัดทำเอกสารประกอบการอบรูปแบบพี่สอนนอ้งเรื่องการจัดทำ QR Code
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การอบรมบุคลากรในการจัดทำQR Code รูปแบบพี่สอนน้อง
:22%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การทดสอบความรู้ในการจัดทำQR Code
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การจัดทประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
:24%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การจัดทำQR Code รายงานการประชุม เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
:24%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2429

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2429

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0877

ตัวชี้วัด : 1.2 ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฺฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
76.00

100 / 100
3
88.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **