ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.2 กิจกรรมการพัฒนาการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร : 02000000-2429

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

17.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 17.00

น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ คล้ายทอง โทร.1064

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

111

02000200/02000200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

111

เป้าหมายของโครงการ

111

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-23)

17.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการจัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. เนื่องจากเลื่อนไปจัดเมื่อวันที่ 28 พ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-24)

8.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. จำนวน 2 ครั้ง และได้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี่

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-10-22)

4.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จดประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. จำนวน 1 ครั้ง และได้จัดทำรายงานการประชุม และ QR CODE รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจัดทำเอกสารประกอบการอบรูปแบบพี่สอนนอ้งเรื่องการจัดทำ QR Code
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การอบรมบุคลากรในการจัดทำQR Code รูปแบบพี่สอนน้อง
:22%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การทดสอบความรู้ในการจัดทำQR Code
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การจัดทประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
:24%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การจัดทำQR Code รายงานการประชุม เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
:24%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2429

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2429

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0877

ตัวชี้วัด : 1.2 ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฺฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **