รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.4 ร้อยละของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร : 0200-0880

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.00
100.0000
100 / 100
2
55.00
100.0000
100 / 100
3
81.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.- 20 ธ.ค. 62 - จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ - จัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมตามโครงการ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ - ติดตามข้อมูลและจัดทารายงานประจาเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 - ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 - ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 20 ก.ย. 63 - ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน - ประเมินผลโครงการ และสรุปผลเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้บริหาร หมายถึง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การลงพื้นที่ หมายถึง กิจกรรมที่เป็นภารกิจของผู้บริหารในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์ รับรู้ข้อเท็จจริงของการดำเนินการในโครงการนั้น ๆ ทั้งสภาพพื้นที่ รูปแบบการทำงานความก้าวหน้าของโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ฐานข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในรูปแบบรายงานและภาพประกอบ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย เช่น (1) โครงการที่ดำเนินการและมีปัญหา/อุปสรรค (2) ข้อสั่งการให้ดำเนินการ (3) ผลดำเนินการของหน่วยงาน/ความก้าวหน้า (ร้อยละ) (4) ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งานคืบหน้า ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง สิงหาคม 2563 โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน รูปแบบการติดตามข้อมูลเป็นตาราง ประกอบด้วย 1. วันเดือนปีการลงพื้นที่ 2. โครงการที่ดำเนินการและมีปัญหา/อุปสรรค 3. ข้อสั่งการให้ดำเนินการ 4. ผลดำเนินการของหน่วยงาน/ความก้าวหน้า (ร้อยละ) 5. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งานคืบหน้า 6. ชื่อ/เบอร์ติดต่อ ผู้ประสานงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งในการติดตามข้อมูลการลงพื้นที่ของ X 100 ผู้บริหารที่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูล หารด้วย จำนวนครั้งในการลงพื้นที่ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เอกสารโครงการการติดตามข้อมูลจากการลงพื้นที่ของผู้บริหาร 2. หนังสือราชการ พร้อมเอกสารข้อมูลจากการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการจากหน่วยงานในรูปแบบรายงานและภาพประกอบ ที่เสนอผู้บังคับบัญชา 3. ฐานข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด