ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.4 โครงการการติดตามข้อมูลการลงพื้นที่ของผู้บริหาร : 02000000-2433

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.พิชญาวีร์ พงศ์พราหมณ์ โทร.1078

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเป็นภารกิจหลักในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกคน ที่ต้องใส่ใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาทางด้านกายภาพและการบริการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน กระบวนการในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมหรือลงพื้นที่ติดตามงาน การลงพื้นที่เป็นภารกิจของผู้บริหารในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์ รับรู้ข้อเท็จจริงของการดำเนินการในโครงการนั้น ๆ ทั้งสภาพพื้นที่ รูปแบบการทำงานความก้าวหน้าของโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ซึ่งผู้บริหารตามโครงการนี้หมายถึงรองผู้ว่า-ราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และ/หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้งาน โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายหลังลงพื้นที่และมีข้อสั่งการใด ๆ แล้ว การติดตามข้อมูลความคืบหน้าในกรณีนั้น ๆ ถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อติดตามข้อมูลการลงพื้นที่ของผู้บริหาร และเร่งรัดผลักดันให้งาน/โครงการนั้น ๆ สำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงาน และประชาชนได้

02000500/02000500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามงาน และการรายงานผลความคืบหน้าอย่างชัดเจนมีระยะเวลาการติดตามที่แน่นอน และมีการจัดเก็บผลการติดตามงานอย่างเป็นระบบ สามารถรายงานผล เสนอต่อผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สามารถรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการได้ในระยะเวลารวดเร็ว ทำให้สามารถตัดสินใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

เป้าหมายของโครงการ

ติดตามผลจากข้อสั่งการในการลงพื้นที่ของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-24)

95.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-07-22)

88.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-06-23)

81.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-05-22)

74.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-04-23)

67.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 - ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดีือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-02-21)

48.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-01-23)

41.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2019-12-23)

34.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2019-11-22)

27.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมตามโครงการ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ - ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมตามโครงการ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ และการทดลองใช้งานเสมือนจริง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเก็บข้อมูลการประชุมตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ และสรุปผลเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2433

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2433

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0880

ตัวชี้วัด : 1.4 ร้อยละของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
81.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **