รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก สมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ : 0300-0755

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
30.00
100.0000
100 / 100
4
30.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูง (Executive Interviews) และจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จำนวน 5 ครั้ง เชิญตัวแทนผู้บริหารในระดับรองผู้อำนวยการ- สำนัก ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่ายเพื่อรวบรวม ข้อมูลประกอบการจัดทำร่างสมรรถนะประจำ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างสมรรถนะประจำ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และนำเสนอร่าง พจนานุกรมสมรรถนะประจำผู้บริหาร กรุงเทพมหานครต่อผู้บริหารสำนักงาน ก.ก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้สมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1. เห็นคุณค่าในตัวคน (Value People) 2. สร้างสรรค์ความร่วมมือ (Collaboration) 3. คิดไปข้างหน้า (Forward Thinking) 4. กล้าตัดสินใจ (Making Decision) 5. เปลี่ยนแปลงทันการณ์ (Change) 6. ใช้นวัตกรรมทำงาน (Process Innovation) 7. คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ (Promoting Innovative Thinking /Non-Technology)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้สมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1. เห็นคุณค่าในตัวคน (Value People) 2. สร้างสรรค์ความร่วมมือ (Collaboration) 3. คิดไปข้างหน้า (Forward Thinking) 4. กล้าตัดสินใจ (Making Decision) 5. เปลี่ยนแปลงทันการณ์ (Change) 6. ใช้นวัตกรรมทำงาน (Process Innovation) 7. คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ (Promoting Innovative Thinking /Non-Technology)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ มีองค์ประกอบการดำเนินการ 2 องค์ประกอบ คือ 1. ทบทวนปรับปรุงหรือจัดทำสมรรถนะให้มีความเหมาะสม และ 2. การดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินการองค์ประกอบที่ 1 โดยจัดทำสมรรถนะ 1. ผู้อำนวยการเขตและ 2. ผู้ตรวจราชการไปแล้ว การดำเนินการในปีนี้ คือ การทบทวนสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งสามารถใช้ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกและแต่งต้ัง โดยพิจารณาความสำเร็จขององค์ประกอบที่ 1 จากการที่สามารถดำเนินการทบทวนปรับปรุงสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้แล้วเสร็จตามแผนงานและข้ันตอนที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด ได้แก่ 1. มีการจัดทำโครงการและกำหนดแผนงาน 2. ดำเนินการศึกษาทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ตามแผนงานที่กำหนด 3. สรุปผลการทบทวนสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) พร้อมนิยามของสมรรถนะ 4. จัดทำสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. โครงการศึกษาทบทวนปรับปรุงสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. หลักฐานการปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา 3. มีสรุปผลการทบทวนสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) พร้อมนิยามของสมรรถนะ 4. สมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ 5. รายงานผลการศึกษาทบทวนการปรับปรุงสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด