ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศึกษาทบทวนเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร : 03000000-2445

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวปัทนีพร สุธีระ โทร 1166

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะอันเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานได้ โดดเด่น สามารถปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งได้อย่างเหมาะสมและมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศตามที่องค์กรคาดหวัง สำหรับในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดดำเนินการทบทวนและจัดทำสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) สู่ความเป็นมืออาชีพ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต

03020000/03020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับบริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 2. เพื่อพิจารณาแนวทางการนำหลักสมรรถนะไปใช้ในกระบวนการสรรหา การแต่งตั้ง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีการกำหนดสมรรถนะสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวโน้มของสมรรถนะที่พึงประสงค์ในอนาคต และสามารถนำสมรรถนะไปใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบุคคล การแต่งตั้งนักบริหารมืออาชีพเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-19)

100.00

19/05/2563 : ได้สมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-17)

85.00

17/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และนำเสนอแบบประเมินสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้วยโปรแกรมประเมินออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-18)

75.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และนำเสนอร่างพจนานุกรมสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อผู้บริหารสำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-19)

70.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างสมรรถนะประจำตัวผู้บริหารกรุงเทพมหานครและนำเสนอต่อผู้อำนวยการกองอัตรากำลังพิจารณาในเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-20)

65.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-20)

50.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Executive Interviews) และจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จำนวน 5 ครั้ง เชิญตัวแทนผู้บริหารในระดับรองผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำร่างสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-14)

20.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ศึกษาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม พจนานุกรมสมรรถนะประจำผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร (Managerial Competency Dictionary) สมรรถนะทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นมืออาชีพ (BMA Pro 21st Competncy Model) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Executive Interviews) รองปลัดกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ตลอดจนตัวอย่างพฤติกรรมที่ดี เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประสานงานจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เชิญตัวแทนผู้บริหาร ระดับรองผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย จำนวน 5 กลุ่ม พร้อมทำหนังสือเชิญประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดแผนการดำเนินการทบทวนสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดแผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการศึกษาทบทวนร่วมกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตามแผนงานที่กหำนด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการทบทวนสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) พร้อมนิยามของสมรรถนะ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) แล้วเสร็จ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2445

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2445

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0755

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก สมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
30.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **