รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกลุ่มภารกิจที่มีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนา ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development) แล้วเสร็จ : 0300-0757

ค่าเป้าหมาย จำนวน (กลุ่มภารกิจ) : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (กลุ่มภารกิจ) : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (กลุ่มภารกิจ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
3.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและ เอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบ E-GP เว็บไซต์ของ กรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. และสถานที่ปิดประกาศของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบงานงวดแรก ในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบ งานงวดแรก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานในงวดที่ 2 ทั้งในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลในการสัมภาษณ์เพื่อใช้สำหรับจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนา ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) ในงานงวดที่ 2 จะส่งมอบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติรับงานจ้างงวดที่ 2 ซึ่งเป็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จำนวน 3 กลุ่มภารกิจ เรียบร้อยแล้ว ถือว่าตัวชี้วัดของโครงการฯบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตรวจรับพัสดุ งานงวดที่ 3 ที่ที่ปรึกษาได้ส่งมอบให้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งเป็น Career Path ใน 4 กลุ่มภารกิจ นอกจากนี้กรุุงเทพมหานครได้อนุมัติให้ขยายสัญญาของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีการขยายสัญญาออกไป 60 วัน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) หมายถึง เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการที่ข้าราชการสามารถเติบโตก้าวหน้าจากตำแหน่งต่างๆ ในเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์ ไปจนถึงตำแหน่งเป้าหมายสูงสุดในเส้นทาง ซึ่งเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของแต่ละกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย (1) แผนผังแสดงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (2) สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง (Competency) (3) เกณฑ์การพิจาณาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในระดับต่าง ๆ (4) แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development) กลุ่มภารกิจ หมายถึง การจัดกลุ่มหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน โดยมีการแบ่งงานตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร เป็น 7 กลุ่มภารกิจ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากเอกสารรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษาที่ส่งมอบให้สำนักงาน ก.ก. โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องแสดงถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) จำนวน 2 กลุ่มภารกิจ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานการประชุม 2. หนังสือรายงานความก้าวหน้า 3. รายงานจากระบบ daily Plan 4. เอกสารายงานผลการศึกษาที่ส่งมอบให้สำนักงาน ก.ก. 5. หนังสือรายงานผลการดำเนินโครงการที่เสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด