ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนา ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) : 03000000-2452

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นายชัชวาลย์ ชมศิริตระกูล โทร. 1166

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถวางแผนพัฒนากำลังคนคุณภาพได้อย่างเป็นระบบ และให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้รับทราบถึงเส้นทางการพัฒนาในสายอาชีพของตนเอง รวมทั้งมีการสร้างผลงานและสั่งสมประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายและจำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการจูงใจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมีการพัฒนาตามเส้นทางสายอาชีพที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีกำลังคนคุณภาพที่สามารถจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังคนของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

03020000/03020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) สำหรับตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังคนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม 2.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการวางแผนพัฒนาอาชีพอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขในการเติบโตและการพัฒนาตามเส้นทางอาชีพ รวมทั้งมีการออกแบบเครื่องมือ หลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกและประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 2.3 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารจัดการคนเก่งหรือมีศักยภาพสูง

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งสามารถเตรียมการวางแผนเพื่อการพัฒนากำลังคนคุณภาพในตำแหน่งสำคัญ ได้อย่างเป็นระบบและเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ ของแต่ละตำแหน่ง ประกอบด้วย 3.1 แผนผังเส้นทางความก้าวหน้า 3.2 แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าตามเส้นทาง 3.3 แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกและประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ 3.4 ระบบการบริหารจัดการคนเก่งหรือมีศักยภาพสูง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-30)

80.00

30/09/2563 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติรับงานจ้างงวดที่ 2 ซึ่งเป็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จำนวน 3 กลุ่มภารกิจ เรียบร้อยแล้ว ถือว่าตัวชี้วัดของโครงการฯบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตรวจรับพัสดุ งานงวดที่ 3 ที่ที่ปรึกษาได้ส่งมอบให้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งเป็น Career Path ใน 4 กลุ่มภารกิจ นอกจากนี้กรุุงเทพมหานครได้อนุมัติให้ขยายสัญญาของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีการขยายสัญญาออกไป 60 วัน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และได้กันเงินเหลี่อมปีไว้เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-15)

80.00

15/09/2563 : ที่ปรึกษาได้จัดส่งผลงานงวดที่ 2 (ฉบับแก้ไข) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติเห็นชอบให้รับงานจ้างงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 พร้อมทั้งมีหนังสือขอต่ออายุสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ มาให้กรุงเทพมหนครพิจารณา ขยายระยะเวลาดำเนินการ จาก 240 วัน เป็น 300 วัน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิดในประเทศไทยทำให้จำเป็นต้องมีการเลื่อนระยะเวลาดำเนินการออกไปจากกำหนดเดิม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-14)

65.00

14/08/2563 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับพัสดุงวดที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขของที่ปรึกษาตามประเด็นที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ให้ไว้

** ปัญหาของโครงการ :คณะที่ปรึกษาไม่สามารถนัดหมายเพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลในบางหน่วยงานได้้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องมีการขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-24)

60.00

24/07/2563 : ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงวดที่ 2 ของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-06-18)

44.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานในงวดที่ 2 ทั้งในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลในการสัมภาษณ์เพื่อใช้สำหรับจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) ในงานงวดที่ 2 จะส่งมอบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การเกิดสถานการณ์โควิด ก่อให้เกิดความล่าช้าและทำให้มีการเลื่อนส่งมอบงานงวดที่ 2 ออกไปอย่างน้อย 30 วัน

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-05-19)

43.00

19/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานในงวดที่ 2 ทั้งการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล และการนำผลสัมภาษณ์ในครั้งที่ 1 มาวิเคราะห์ผลเพื่อใช้สำหรับจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-17)

40.00

17/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การตรวจรับพัสดุ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามข้อกำหนดในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-03-19)

28.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบงานงวดแรก ในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดแรก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-02-19)

18.00

19/2/2563 : ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานของที่ปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-20)

17.00

20/1/2563 : ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจร่างสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-20)

15.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนละเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบ E-GP และเว็บไซต์ของกทม. สกก. และสถานที่ปิดประกาศของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดขอบเขตรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:พิจารณาข้อเสนอและคัดเลือกที่ปรึกษา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:พิจารณาข้อเสนอและคัดเลือกที่ปรึกษา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ที่ปรึกษาดำเนินการตามขอบเขตงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ที่ปรึกษาดำเนินการตามขอบเขตงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การตรวจรับงานตามงวดที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การตรวจรับงานตามงวดที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานและสรุปเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานและสรุปเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2452

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2452

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0757

ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มภารกิจที่มีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนา ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development) แล้วเสร็จ

ค่าเป้าหมาย จำนวน (กลุ่มภารกิจ) : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (กลุ่มภารกิจ) : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (กลุ่มภารกิจ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **