รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ผลงานที่หน่วยงานนำเสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล ร้อยละ 20 : 0300-0765

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เตรียมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลฯ ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา ศ่าว่าการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารผลงานที่หน่วยงานข้อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการในแต่ละประเภทว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพของ กทม. ผลการปฏิบัติงานจริง เพื่อจัดทำประกาศผลพิจารณารางวัลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีหน่วยที่ส่งผลงานเข้าขอรับรางวัลจำนวน 8 ผลงาน ได้รับรางวัล ดีเด่น จำนวน 2 ผลงาน และรางวัลระดับชมเชย จำนวน 6 ผลงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนผลงานที่หน่วยงานนำเสนอมีผลการประเมินในระดับชมเชยขึ้นไปหารด้วยจำนวนผลงานที่หน่วยงานนำเสนอทั้งหมด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผลงานที่หน่วยงานนำเสนอมีผลการประเมินในระดับชมเชยขึ้นไปหารด้วยจำนวนผลงานที่หน่วยงานนำเสนอทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด