ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : 03000000-2461

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธนศักดิ์มนตรี มหาพรม โทร. 1460

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการทำงานอันจะส่งผล ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเห็นผล เป็นรูปธรรมชัดเจน อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครให้เป็นรางวัลที่มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของประชาชนและเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอันเป็นการสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนต่อไป

03060400/03060400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการกรุงเทพมหานครไปสู่มาตรฐานระดับประเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.2 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ เห็นความสำคัญของการพัฒนา และปรับปรุงการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 2.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการทำงานอันจะ ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ - หน่วยงาน/ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ - หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 หน่วยงาน - จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล จำนวน 1 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-17)

95.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนเตรียมมอบรางวัลฯ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องรัตนโกสิทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประกาศผลรางวัลให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครรับทราบผ่านหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-17)

85.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือนำเรียนผู้ว่าลงนามในปรระกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-18)

75.00

18/06/2563 : อยูุ่ระหว่างเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่ิอพิจารณาผลคะแนนในการออกตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เตรียมข้อมูลเพื่อออกตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ หน่วยงาน ที่ผ่าน เกฑณ์ ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-14)

50.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-18)

45.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาผลงานที่หน่วยงานส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-18)

40.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้หน่วยงานนำเสนอผลงานจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้คำปรึกษาหน่วนงานที่สนใจเสนอขอรับรางวัล และหน่วยงานที่สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เตรียมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลฯ ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา ศ่าว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑. ขออนุมัติเงิน ประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:2. จัดทำประกาศ เพื่อให้หน่วยงานเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:3. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทาง การพิจารณารางวัล ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:4. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่สนใจเสนอขอรับรางวัลฯ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:5. หน่วยงานเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:6. คณะกรรมการฯ พิจารณาคุณภาพผลงาน ที่หน่วยงานนำเสนอ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:7. จัดทำประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม และจัดทำโล่รางวัลฯ ป้ายเงินรางวัล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:8. จัดพิธีมอบรางวัลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2461

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2461

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0765

ตัวชี้วัด : ผลงานที่หน่วยงานนำเสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล ร้อยละ 20

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **