รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต : 0300-0768

ค่าเป้าหมาย จำนวน (หลักสูตร) : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (หลักสูตร) : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (หลักสูตร))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ดำเนินการศึกษาข้อมูลและประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ในรายวิชาที่ 3 เรื่องการประยุกต์หลักความพอเพียง ด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตและ แบบทดสอบในรายวิชาดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ แล้วเสร็จ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรฯ บนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต หมายถึง มีการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือให้ความรู้เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานจำนวน 1 หลักสูตร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีการรายงานผลการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต เสนอต่อหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 2.รายงานการประชุม 3. เอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 4. รายงานผลการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต เสนอต่อหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด