ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต : 03000000-2463

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวนิตยา จงแสง 1177

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการทุจริตได้มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และสลับซับซ้อน ทำให้เกิดผลเสียหายในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตสามารถเรียนรู้ เท่ากัน เข้าใจ และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อไป โดยตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ กรุงเทพมหานครได้ให้วามสำคัญในการแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดกิจกรรมจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์คามรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตให้บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตสามารถเรียนรู้ เท่ากัน เข้าใจ และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

03040400/03040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม ฐานคิด ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 2.เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์สำหรับการป้องกันการทุจริต

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตโดยการรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือให้ความรู้เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-20)

40.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-27)

40.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-22)

30.00

22/10/2562 : รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือให้ความรู้เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2463

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2463

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0768

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต

ค่าเป้าหมาย จำนวน (หลักสูตร) : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (หลักสูตร) : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (หลักสูตร))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **