รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 0300-0771

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
65.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน ก.ก. 2.อยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานการจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนฯ (แบบ 1 กท) และบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ไม่สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนฯ (แบบ 2 กท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน ก.ก. 2. อยู่ระหว่างติดตามผลการใช้งานระบบฯของหน่วยงานนำร่อง และดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขระบบฯ ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานนำร่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน ก.ก. 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำกระบวนงานแสดงรายการเลื่อนเงินเดือนฯ ในรูปแบบทะเบียนประวัติฯ (ก.ก.1), กระบวนงานการย้ายข้าราชการในหน่วยงานเดียวกัน และติดตามผลการใช้ระบบฯ ของหน่วยงานนำร่อง โดยมีหน่วยงานเข้าใช้งานแล้ว จำนวน 34 หน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน ก.ก.โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารอบที่ 3 (พ.ค.63 - ส.ค.63) ลดลงจากรอบที่ 2 (ม.ค.63 - เม.ย.63) คือจากร้อยละ 17.6943 เป็นร้อยละ 15.0405 2.สรุปผลแบบสำรวจความคิดเห็นในการใช้งานระบบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมมหานครสามัญอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำรายงานผลโครงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมมหานครสามัญอิเล็กทรอนิกส์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

วัดจากผลงานที่สามารถดำเนินการได้ หารด้วยเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ คูณ 100 ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ผลงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- ผลรวมของการดำเนินการตามชี้วัด หารด้วย จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด - (ผลงานที่ทำได้จริง หารด้วย เป้าหมายของตัวชี้วัด) คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด