รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนยอดไลค์เพจ Facebook : 0300-0777

ค่าเป้าหมาย คน : 5000.0000

ผลงานที่ทำได้ คน : 19637.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
19,637.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำหน้า page Facebook และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสอบแข่งขันฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 และมีผู้กดถูกใจ Page Facebook ขณะนี้ จำนวน 14,129 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 และมีผู้กดถูกใจ Page Facebook ขณะนี้ จำนวน 14,729 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 และมีผู้กดถูกใจ Page Facebook ขณะนี้ จำนว 19,637 คน และจำนวนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 97.9 มีความพึงพอใจ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนยอดไลค์เพจ Facebook ค่าเป้าหมาย 5000 คน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนผู้กดถูกใจเพจ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ดูจากเพจ Facebook

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด