ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (New Face for Best) : 03000000-2469

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกัญญปภา คงประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงาน ก.ก. มีหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งที่ผ่านมามีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook ของสำนักงาน ก.ก. แต่เนื่องจาก Facebook ของสำนักงาน ก.ก. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ปะปนกับข่าวการสอบ ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการเข้าถึงข้อมูลการสอบ สำนักงาน ก.ก. จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (New Face for Best) เพื่อแก้ปัญหาข้างต้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสอบแข่งขัน

03050000/03050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มช่องทางและยกระดับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสอบแข่งขันฯ 2. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการให้เข้าถึงข้อมูลและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 3. เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. สำนักงาน ก.ก. สามารถสร้างความเข้าใจระหว่างผู้รับบริการกับหน่วยงาน (Relationship) ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันสมัย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสอบสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ (First Impression) และเกิดมุมมองเชิงบวกต่อกรุงเทพมหานครจากการให้บริการด้วยใจ (Service Mind) 3. สร้างภาพลักษณ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำที่สามารถดึงดูด คนดี คนเก่ง เข้ามาสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (Employer of Choice)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : - มีผู้กดถูกใจเพจ Facebook จำนวน 19,364 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563) - ได้ดำเนินการตอบคำถามข้อมูลการสอบแข่งขันฯ ทางข้อความ (Inbox) ภายใน 24 ชั่วโมง ของวันทำการ จำนวน 196 ครั้ง จากผู้สอบถาม - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันฯ จำนวน 3 รูป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-14)

90.00

14/09/2563 : - มีผู้กดถูกใจเพจ Facebook จำนวน 17,352 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563) - ได้ดำเนินการตอบคำถามข้อมูลการสอบแข่งขันฯ ทางข้อความ (Inbox) ภายใน 24 ชั่วโมง ของวันทำการ จำนวน 42 ครั้ง จากผู้สอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-17)

80.00

17/08/2563 : - มีผู้กดถูกใจเพจ Facebook จำนวน 17,032 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563) - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน จำนวน 2 อัน - ได้ดำเนินการตอบคำถามข้อมูลการสอบแข่งขันฯ ทางข้อความ (Inbox) ภายใน 24 ชั่วโมง ของวันทำการ จำนวน 106 ครั้ง จากผู้สอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-20)

75.00

20/07/2563 : - มีผู้กดถูกใจเพจ Facebook จำนวน 14,834 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน - ได้ดำเนินการตอบคำถามข้อมูลการสอบแข่งขันฯ ทางข้อความ (Inbox) ภายใน 24 ชั่วโมง ของวันทำการ จำนวน 49 ครั้ง จากผู้สอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/06/2563 : - มีผู้กดถูกใจเพจ Facebook จำนวน 14,729 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563) - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน - ได้ดำเนินการตอบคำถามข้อมูลการสอบแข่งขันฯ ทางข้อความ (Inbox) ภายใน 24 ชั่วโมง ของวันทำการ จำนวน 38 ครั้ง จากผู้สอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-19)

65.00

19/05/2563 : - มีผู้กดถูกใจเพจ Facebook จำนวน 14,586 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน - ได้ดำเนินการตอบคำถามข้อมูลการสอบแข่งขันฯ ทางข้อความ (Inbox) ภายใน 24 ชั่วโมง ของวันทำการ จำนวน 12 ครั้ง จากผู้สอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-17)

60.00

17/04/2563 : - มีผู้กดถูกใจเพจ Facebook จำนวน 14,389 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน - ได้ดำเนินการตอบคำถามข้อมูลการสอบแข่งขันฯ ทางข้อความ (Inbox) ภายใน 24 ชั่วโมง ของวันทำการ จำนวน 24 ครั้ง จากผู้สอบถาม ทั้งหมด 14 คน (ข้อมูลระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 16 เมษายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้แก่ ประชาสัมพันธ์รูปถ่ายที่ถูกต้องบนใบสมัครสอบ การยื่นส่งเอกสารการรับรอบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้แก่ การส่งเอกสารหลักฐาน การยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก การประกาศรายชื่อผู้สมัคร เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้แก่ การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ขั้นตอนการสอบแข่งขันฯ เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-18)

15.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เพจ Facebook

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การสร้างเพจ Facebook สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครสอบโดยเฉพาะ

** ปัญหาของโครงการ :โครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สร้างเพจ Facebook สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครสอบโดยเฉพาะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สร้างเพจ Facebook สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครสอบโดยเฉพาะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สร้างเพจ Facebook สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครสอบโดยเฉพาะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สร้างเพจ Facebook สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครสอบโดยเฉพาะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ให้ประชาชนทั่วไป/ผู้รับบริการรู้จักและติดตาม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ให้ประชาชนทั่วไป/ผู้รับบริการรู้จักและติดตาม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ให้ประชาชนทั่วไป/ผู้รับบริการรู้จักและติดตาม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ให้ประชาชนทั่วไป/ผู้รับบริการรู้จักและติดตาม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการสอบ กำหนด Admin ผู้ดูแลหน้าเพจ Facebook เพื่อคอยตรวจสอบติดตามและตอบปัญหาของผู้รับบริการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการสอบ กำหนด Admin ผู้ดูแลหน้าเพจ Facebook เพื่อคอยตรวจสอบติดตามและตอบปัญหาของผู้รับบริการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2469

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2469

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0777

ตัวชี้วัด : จำนวนยอดไลค์เพจ Facebook

ค่าเป้าหมาย คน : 5000.0000

ผลงานที่ทำได้ คน : 19637.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
19,637.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **