รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานของ กทม. ต่อโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) : 0300-0779

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติโครงการทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนดโจทย์การฝึกงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร และจัดประชุมหารือแนวทางการฝึกงาน ร่วมกับคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU ส่งนักศึกษามาฝึกงานกับกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการฝึกงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขอยกเลิกโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 0302/348 ลว. 2 เม.ย. 63 เรื่องขอยกเลิกโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็น ต้องยกเลิกโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี การศึกษา 2562 กับกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หน่วยงานของ กทม. ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนตัวแทนของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ x 100) หารด้วยจำนวนตัวแทนของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บในแฟ้ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด