ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) : 03000000-2476

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวหัตถกานต์ มีหิรัญ โทร. 1161

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การฝึกงานเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สามารถทำให้นิสิต นักศึกษานั้นสามารถเรียนรู้เข้าใจชีวิตการทำงานที่แท้จริง เป็นประสบการณ์และเรียนรู้ตนเอง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานครโดยจะเน้นการเข้าไปเรียนรู้งานเฉพาะฝ่าย/หน่วยงาน เพื่อเจาะลึกปัญหา และกระบวนการทำงานด้านนั้นๆ แล้วนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประมวลสำหรับทำโครงการ (Project) ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอในการพัฒนาและปรับปรุงภารกิจงานของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ก. พบว่านิสิตนักศึกษาฝึกงานเป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่มีจุดแข็งคือมีความเป็นผู้ริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้และเข้าใจระบบเทคโนโลยี ระบบดิจิตอล และพร้อมเรียนรู้เร็ว ซึ่งถ้าสำนักงาน ก.ก. มีพื้นที่และเปิดกว้างให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ก. ได้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพของนิสิต นักศึกษาคนรุ่นใหม่จึงได้ปรับมุมมองและรูปแบบการฝึกงานโดยไม่ได้มองนิสิตนักศึกษาเป็นเพียงเด็กฝึกงานที่เข้ามาเพื่อรับความรู้และประสบการณ์เพียงฝ่ายเดียว แต่เปรียบเสมือนคนในองค์กรที่เราพร้อมพัฒนาศักยภาพเช่นเดียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) มุ่งเน้นสนับสนุนคุณสมบัติหรือจุดแข็งของ Gen Y ผ่านความท้าทายโดยโจทย์ของกรุงเทพมหานครในปัญหาความต้องการด้านต่างๆ ซึ่งจะผ่านการเติมองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาในกิจกรรมพัฒนา ได้แก่ 1) แชร์ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญของกรุงเทพมหานคร 2) เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ระบบIT การวิเคราะห์ข้อมูล Design thinking Digital Marketing 3) การแก้ไขโจทย์ผ่านการทำโครงการเป็นทีม (Project-based learning) ซึ่งจะเป็นการเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมคิดและร่วมสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ซึ่งจะสร้างการเรียนรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาผ่านการทำงานและค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาจริงที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กรุงเทพมหานคร และเป็นการส่งสัญญาณและกระตุ้นให้กรุงเทพมหานครต้องปรับตัวเพื่อสร้าง future workforce ที่องค์การต้องการ

03050000/03050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างนิสิตนักศึกษาฝึกงานกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฝึกงานที่มีรูปแบบการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ และการจัดแสดงผลงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ดังนี้ 1) นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 - 4 จากทุกสถาบันการศึกษา จำนวน 50 คน ผู้เกี่ยวข้อง 1) อาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน 2) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 30 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-16)

25.00

16/04/2563 : ขอยกเลิกโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 0302/348 ลว. 2 เม.ย. 63 เรื่องขอยกเลิกโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป้นต้องยกเลิกโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2562 กับกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป้นต้องยกเลิกโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2562 กับกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป้นต้องยกเลิกโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2562 กับกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0302/348 ลว. 2 เม.ย. 63 เรื่องขอยกเลิกโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-18)

25.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางการฝึกงานตามโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) ปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU ส่งนักศึกษามาฝึกงานกับกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการฝึกงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-18)

20.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความพร้อมของหน่วยงานและคัดเลือกหน่วยงานที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-18)

7.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดโจทย์การฝึกงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อกำหนดวันประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-24)

3.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการจากหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการจากหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. และเสนอขอความเห็นชอบฯ จากปลัดกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดโจทย์การฝึกงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินความพร้อมของหน่วยงานและคัดเลือกหน่วยงานที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รับสมัครและคัดเลือกนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดอบรมปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมพัฒนา 1) การแชร์ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 2) การเรียนรู้ เช่น IT วิเคราะห์ข้อมูล Design thinking Digital Marketing
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดแสดงผลงานผ่านโครงการ (Project-based learning)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2476

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2476

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0779

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานของ กทม. ต่อโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **