รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากลุ่มงาน/ฝ่าย ด้วยการนำเสนอและดำเนินโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. (R2R ปี 2) อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 เรื่อง : 0300-0781

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้าประจำปี 2563 เป็นโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้ข้าราชการทุกคนจัดทำข้อเสนองานหรือสิ่งที่อยากพัฒนา/ปรับปรุงใหม่ในสำนักงาน ก.ก. อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ตามหนังสือที่ กท 0302/1425 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้าประจำปี 2563 เป็นโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดการประชุมนำเสนอโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. (R2R ปีที่ 2) และรายงานผลการเสนอโครงการพัฒนางานประจำสำนักงาน ก.ก. (R2R ปีที่ 2) ให้ผู้บริหารได้รับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก.แบบมุ่งเป้า ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หลังจากสถานการณ์ดีขึ้นได้มีการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก.แบบมุ่งเป้า ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ (ครั้งที่ 2) ของสำนักงาน ก.ก. จำนวนทั้งสิ้น 35 โครงการ พร้อมดำเนินการวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร และแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (R2R ปี2) 2. ดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินการโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (R2R ปี2)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กลุ่มงาน/ฝ่าย ในสำนักงาน ก.ก. ทั้งหมด นำเสนอและดำเนินโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. (R2R ปี 2) อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 เรื่อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนกลุ่มงาน/ฝ่ายในสำนักงาน ก.ก. มีการนำเสนอและดำเนินโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. x 100) หารด้วยจำนวนกลุ่มงาน/ฝ่ายทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บในแฟ้ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด