ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก.แบบมุ่งเป้า ประจำปี 2563 : 03000000-2477

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวหัตถกานต์ มีหิรัญ โทร. 1161

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

“เรียนรู้มากแค่ไหน ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่นับเป็นการพัฒนา” ภาพสะท้อนจากโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. ประจำปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจากรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนา คือ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการจัดทำโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. หรือ (R2R) คิดเป็น 60:10:30 ผลจากการพัฒนาจะเห็นได้ว่ามีการศึกษาดูงาน และการจัดทำโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. เป็นกระบวนการสำคัญของการเรียนรู้ที่มีผลลัพธ์ เป็นรูปธรรม เช่น การจัดกิจกรรมกอบการเรียนรู้เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันซึ่งได้ไอเดียมาจากการไปศึกษาดูงาน และผลงานจากโครงการพัฒนางานประจำจำนวน 14 โครงการสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาได้จริงในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังมีโครงการพัฒนางานประจำที่แล้วเสร็จบางส่วนใน R2R ปี1 และยังคงดำเนินการต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ในปี 2563 สำนักงาน ก.ก. ยังคงมุ่งมั่นวางรากฐานวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นตำแหน่งหลักในการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร โดยปรับใช้แนวคิดการเรียนรู้และพัฒนา (70:20:10 Model in Learning & Development) และกำหนดการพัฒนาแบบมุ่งเป้า (Target oriented development) ซึ่งเป้าหมายของ “การพัฒนาแบบมุ่งเป้า”คือ การพัฒนาต้องเป็นกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย นักทรัพยากรบุคคล และทีมพัฒนา ใน 3 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่มีความเฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มการพัฒนาเชิงคุณภาพ เป้าหมายลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรจากการฝึกอบรม และเป้าหมายพัฒนาบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการพัฒนานักทรัพยากร ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการพัฒนาต้องวัดผลหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงประสิทธิภาพ (ลดงบประมาณ แต่ยังคงปริมาณมาก) และความมีประสิทธิผล (รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ ตรงกับความต้องการเรียนรู้ ขีดสมรรถนะและความสามารถของนักทรัพยากรบุคคลแต่ละบุคคลมากขึ้น)

03050000/03050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการเรียนรู้ของทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. ให้พร้อมรองรับสภาพการณ์และบริบทการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป 2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและภารกิจของหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. และจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับรูปแบบและกลุ่มเป้าหมาย วิธีการพัฒนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 1) ข้าราชการสำนักงาน ก.ก. ระดับปฏิบัติงานถึงชำนาญงาน และระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 172 คน 2) ข้าราชการประเภทอำนวยการและบริหาร จำนวน 14 คน ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : นำเสนอผลการดำเนินการโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (R2R ปี2) ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-16)

90.00

16/09/2563 : จัดทำบันทึกเวียนแจ้งกำหนดจัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (R2R ปี2) ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา เวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวน 35 โครงการ และกำหนดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (R2R ปี 2) ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-17)

70.00

17/08/2563 : เตรียมการวางแผนดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ประจำปี 2563 ในช่วงเดือนกันยายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-21)

65.00

21/07/2563 : รวบรวมข้อมูลจากการติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงาน ก.ก. จำนวนทั้งสิ้น 35 โครงการ พร้อมดำเนินการวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-18)

55.00

18/06/2563 : ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก.แบบมุ่งเป้า ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-18)

50.00

18/05/2563 : ชะลอการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก.แบบมุ่งเป้า ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-16)

50.00

16/04/2563 : ขอชะลอการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก.แบบมุ่งเป้า ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-18)

50.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรายงานผลการเสนอโครงการพัฒนางานประจำสำนักงาน ก.ก. (R2R ปีที่ 2) ให้ผู้บริหารได้รับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ก. 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-18)

40.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการประชุมนำเสนอโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. (R2R ปีที่ 2) ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 จำนวนทั้งสิ้น 35 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-20)

35.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการประเมินผลงานและศักยภาพของข้าราชการ ดำเนินการสรุปผลการประเมินผลงานและศักยภาพกำลังคนและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จากผู้อำนวยการกอง สำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-18)

30.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้าประจำปี 2563 เป็นโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้ข้าราชการทุกคนจัดทำข้อเสนองานหรือสิ่งที่อยากพัฒนา/ปรับปรุงใหม่ในสำนักงาน ก.ก. อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :จากการประชุมผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องแนวทางการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ประจำปี 2563 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการ โดยขยายกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาให้ครอบคลุมข้าราชการทุกคนของสำนักงาน ก.ก. เนื่องจากทุกตำแหน่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน ก.ก.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-18)

25.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำบันทึกเวียนแจ้งขอรายชื่อโครงการพัฒนางานประจำแต่ละกองภายในสำนักงาน ก.ก. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. ปีที่ 2 (Routine to Research : R2R)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-24)

20.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการจากหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. และวางแผน วิเคราะห์ และออกแบบระบบการเรียนรู้และวิธีการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครแบบมุ่งเป้ากับผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. เพื่อกำหนดนโยบาย/ตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผน วิเคราะห์ และออกแบบระบบการเรียนรู้และวิธีการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครแบบมุ่งเป้า ปี 2563
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนานักทรัพยาบุคคลของ กรุงเทพมหานครแบบมุ่งเป้ากับผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. เพื่อกำหนดนโนบาย/ตัวชี้วัด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. ปีที่2 (Routine to Research: R2R)
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2477

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2477

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0781

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากลุ่มงาน/ฝ่าย ด้วยการนำเสนอและดำเนินโครงการพัฒนางานประจำของสำนักงาน ก.ก. (R2R ปี 2) อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 เรื่อง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **