รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ได้ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน ภายในเดือนเมษายน 2564 : 0300-0786

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยน รูปแบบและเวลาการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศึกษาข้อมูลและนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยน รูปแบบและเวลาการทำงานต่ออ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับ ยุทธศาตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างวิเคราห์ผลการทำงานที่บ้านของหน่วยงานในสังกัด กทม. เพื่อรายงานผู้บริหารทราบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน และนำเสนอผู้บริหารภายในเดือนเมษายน 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จัดเก็บเอกสาร โดยการจัดทำเป็นแฟ้มเอกสาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด