ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทำงาน : 03000000-2483

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวอรมณส์ บัณฑิตสุขุมาลย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

จากกระแสการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากมาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ข้าราชการทำงานที่บ้าน เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยให้ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือมากกว่าการเข้ามาทำงานในสำนักงาน รวมทั้งนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ร่วมกับสภาธุรกิจโลกโดยดำเนินโครงการคมนาคม อย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืนที่ต้นเหตุ คือ “ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงาน” โดยส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ปรับเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่น อีกทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้กรุงเทพมหานครได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทำงานที่บ้านเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ดังนั้นสำนักงาน ก.ก. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเทคนิคการบริหารสมัยใหม่มาปรับใช้กับกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำกิจกรรมศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทำงาน เพื่อกำหนดรูปแบบและเวลาการทำงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน

03060000/03060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ศึกษาและออกแบบแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทำงานของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- สามารถกำหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทำงาน และนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเห็นชอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เทียบเคียงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ออกแบบแนวทางการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน และกำหนดภารกิจ/หน่วยงาน/ นำร่อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นชอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ทดลองนำร่องและติดตามประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2483

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2483

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0786

ตัวชี้วัด : ได้ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน ภายในเดือนเมษายน 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **