รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล : 0402-0771

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
25.00
100.0000
100 / 100
3
50.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดประชุมคณะทำงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

16/3/2563 :ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านบุคลากรแก่ข้าราชการบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการรวมทัี้งจัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง การลาของข้าราชการให้ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-17/6/2563 : จัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง ความผิดทางวินัยที่น่าสนใจ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดต่อราชการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และทราบขั้นตอนการติดต่อราชการและการขอรับบริการจากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง วีดีโอ ภาพ เสียง หรือแอนนิเมชั่น ช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับข่าวสารการบริหารงานบุคคลผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ละ 1 ครั้งในรายการ "HR Channel talk " ดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - กันยายน 2563 2. เว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ หมายถึง ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้มาติดต่อราชการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าคะแนนการจัดทำและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคำนวณโดยนับผลรวมคะแนนในแต่ละเดือน (จำนวนเดือนที่สามารถจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำและเผยแพร่ผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยี) หารด้วยจำนวนเดือนที่กำหนดตามแผน คูณด้วยค่าน้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัดย่อย (100)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด