ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(2) โครงการ HR Channel สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการด้านงานบุคคลแก่ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้มาติดต่อราชการ : 04020000-3715

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานการลูกจ้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการเจ้าหน้าที่จัดทำโครงการ HR Channel สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการด้านงานบุคคลแก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการเพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่อราชการ และการขอรับบริการจากสำนักงานการเจ้าหน้าที่แบบออนไลน์ผ่านรูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว (แอนนิเมชั่น) ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ขอรับบริการเข้าถึงได้ง่าย

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ให้กระชับจดจำได้ง่าย และน่าสนใจ ผ่านช่องทางเสียงประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์

เป้าหมายของโครงการ

1. ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์การให้บริการด้านงานบริหารงานบุคคล ในรูปแบบวีดีโอ ภาพ เสียง หรือแอนนิเมชั่น และเผยแพร่เดือนละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกียวกับการบริหารงานบุคคลผ่านเสียงตามสาย ผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ ในรายการ " HR Channel talk "

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : จัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง ความผิดทางวินัยที่น่าสนใจ (ตอนที่ 2) ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 100%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-18)

80.00

18/8/2563 : จัดทำสื่อให้ความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. การมอบประกาศเกียรติคุณ ประเภทที่ 4 ชั้นที่ 2 2. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-20)

70.00

20/7/2563 : จัดทำสื่อให้ความรู้ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. การย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2. แนวทางและขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดนเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-17)

50.00

17/6/2563 : จัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง ความผิดทางวินัยที่น่าสนใจ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-20)

35.00

20/5/2563 : จัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-17)

30.00

17/4/2563 : จัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-16)

25.00

16/3/2563 : จัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง การฌาปณกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-20)

20.00

20/2/2563 : ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านบุคคลแก่ข้าราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการรวมทั้งจัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง การลาของข้าราชการ ให้ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : จัดประชุมคณะทำงานจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HR Channel) และดำเนินการจัดทำหนังสือถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านบุคคลแก่ข้าราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี///////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-17)

10.00

17/12/2562 : จัดประชุมคณะทำงานจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (็HR Channel)

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงาน จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HR Channel)

** ปัญหาของโครงการ :////////ไม่มี//////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////ไม่มี///////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่่มี////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งคณะทำงานสืออิเล็กทรอนิกส์ (HR Channl) เพื่อให้บริการงานบุคคลแก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวมข้อปัญหาในการติดต่อขอรับบริการในกระบวนงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการนำเทคนิคการถ่ายทำวีดีโอ ภาพ เสียง หรือแอนนิเมชั่น เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การเผยแพร่สื่ออิเล้กทรอนิกส์ และขั้นตอนข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3715

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3715

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0771

ตัวชี้วัด : (2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **