รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

สปท.1/ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 0406-0744

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย ความสำเร็จของการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ หมายถึง การถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากรัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภารกิจที่ถ่ายโอนเป็นภารกิจที่มีการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรัฐจะต้องถ่ายโอนภารกิจต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี ได้แก่ (1) ภารกิจที่ซ้ำซ้อน เป็นภารกิจการให้บริการสาธารณะที่กฎหมายกำหนดให้รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เรื่องเดียวกัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินการตามภารกิจนั้นด้วยแล้ว (2) ภารกิจที่รัฐจัดทำในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภารกิจให้บริการสาธารณะที่กฎหมายกำหนดให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ดำเนินการ หรือไม่เคยดำเนินการตามภารกิจนั้น (3) ภารกิจที่รัฐจัดทำในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นภารกิจการให้บริการสาธารณะ ที่รัฐดำเนินการในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง และมีผลกระทบเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นด้วย ทั้งนี้ภารกิจการให้บริการสาธารณะ ดังกล่าว ภารกิจใดที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้ ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่พร้อม ให้ขยายเวลาเตรียมความพร้อมได้ภายใน 10 ปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำแผนเตรียมความพร้อม และราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้การสนับสนุนแนะนำด้านการบริหารจัดการและเทคนิควิชาการ ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน หมายถึง ภารกิจที่รัฐบาลถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานครตามกฎหมายกระจายอำนาจ จำนวน 126 ภารกิจ สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้รับการถ่ายโอน ภารกิจด้านสังคม จำนวน 5 ภารกิจ และขอบเขตที่วัดภายในปี 63 ได้แก่ภารกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ระดับความสำเร็จของการให้บริการ กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 มีการดำเนินการพัฒนาความรู้ ด้านภารกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารงานคิดเป็นร้อยละ 20 ระดับ 2 มีการดำเนินการในระดับ 1 สำเร็จ และผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ คิดเป็นร้อยละ 80 และผลความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาความรู้ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับ 3 มีการดำเนินการในระดับ 2 สำเร็จ และผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมภายหลังการอบรมระดับ มากขึ้นไปร้อยละ 40

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ เทียบผลการดำเนินการที่สามารถดำเนินการได้กับเกณฑ์กำหนดระดับความสำเร็จ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แบบทดสอบความรู้ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
:เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด