ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สปท.1/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 04060000-3701

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวรญาณี กลิ่นหอมหวล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้มีการกระจายอำนาจในภารกิจหน้าที่ด้านต่างๆ รวมทั้งเรื่องการเงิน การคลัง และบุคลากรจากรัฐบาลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) มีภารกิจที่รัฐบาล ถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานครแล้ว จำนวน 46 ภารกิจ งานทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นภารกิจหนึ่งที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันเป็นภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเขต และสำนักงานปกครองและทะเบียนในการดำเนินการ ขอบเขตของงานประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ การจดทะเบียนขอเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ โดยสำนักงานเขตจะส่งเรื่องให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบถูกต้อง ก่อนเสนอนายทะเบียนกลางเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางสำนักงานเขตยังดำเนินการไม่ถูกต้อง เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งใหม่หรือมาจากสายงานตำแหน่งอื่น ทำให้ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต ซึ่งมีความหลากหลายเนื่องต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับอีกทั้งยังมีความแตกต่างในรายละเอียด เนื้อหาสาระ วิธีการดำเนินการในกระบวนงาน ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต ทำให้ไม่มีเวลาในการศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้มีความถูกต้อง ดังนั้น สำนักงานปกครองและทะเบียน จึงได้จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานเขตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางวิธีการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน นอกจากนี้เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานปกครองและทะเบียน

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานเขต มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน 2.2 เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

มีผู้เข้าร่วมโครงการ แบบไป – กลับ จำนวน 1 วัน ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ หรือ ตำแหน่งพนักงานปกครองชำนาญงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : 1. สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง หรือพนักงานปกครอง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองและทะเบียน กำหนดจัดการอบรมแบบไป – กลับ เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2. การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว โดยผลการฝึกอบรมสรุปได้ดังนี้ 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ หลักการสำคัญ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการปฏิบัติในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ การจดทะเบียนแต่งตั้ง และเปลี่ยนตัวกรรมการ การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และการอุทธรณ์ รวมถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานต่อกัน 2.2 สำนักงานปกครองและทะเบียนได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบความรู้ และแบบประเมินผลโครงการ ดังนี้ 2.2.1 การทำแบบทดสอบความเข้าใจเรื่องการดำเนินงาน ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 65 คน ได้รับคะแนน ร้อยละ 80 จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 83.08 ของผู้รับการฝึกอบรม 2.2.2 การประเมินผลความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/ การนำไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีความชัดเจน อธิบาย และเชื่อมโยงเนื้อหาได้ ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 84.62 2) ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หลังการฝึกอบรม ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 81.54 3) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 87.69 2.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะ สรุปว่า ควรจัดการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี และควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม รวมถึงควรจัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับเจ้าหน้าที่และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-15)

100.00

15/7/2563 : ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเสร็จ และรายงาน ผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-21)

90.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-20)

70.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนฺินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินโครงการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานสถานที่ดําเนินการฝึกอบรม และวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-12)

30.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-18)

12.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานสถานที่ดำเนินการฝึกอบรม และวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำเอกสารและแบบทดสอบความรู้
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสัมมนา/ดูงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3701

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3701

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0744

ตัวชี้วัด : สปท.1/ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **