รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

เจรจา 03 - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลติดตามผลการตรวจราชการ สนับสนุนตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ : 0408-0735

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
70.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปข้อมูลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 2/2562 เสนผู้ตรวจราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สรุปข้อมูลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 2/2562 เสนผู้ตรวจราชการ 2.อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 1/2563 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำข้อมูลผลการตรวจราชการเฉพาะพื้ันที่ รอบที่ 1/2563 ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด และนำเสนอผู้ตรวจราชการฯ ครบถ้วนแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำข้อมูลผลการตรวจราชการเฉพาะพื้ันที่ รอบที่ 1/2563 ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด และนำเสนอผู้ตรวจราชการฯ ครบถ้วนแล้ว ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลติดตามผลการตรวจราชการ หมายถึง การจัดทำข้อมูลการติดตามผลการตรวจราชการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ซึ่งจะสามารถตรวจราชการได้อย่างต่อเนื่อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครนำข้อมูลติดตามผลการตรวจราชการไปใช้ในการตรวจราชการ จำนวนผู้ตรวจราชการฯ ที่นำข้อมูลไปใช้ X 100 หารด้วย จำนวนผู้ตรวจราชการฯ ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารการเสนอข้อมูลติดตามผลการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด