ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

03-กิจกรรมการจัดทำข้อมูลติดตามผลการตรวจราชการ : 04080000-3727

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ 1257 และ กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจฯ 1220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันการจัดทำรายงานการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครนั้น ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน กองงานผู้ตรวจราชการจึงได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจราชการ เพื่อจัดทำข้อมูลการติดตามผลการตรวจราชการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ และสามารถตรวจราชการได้อย่างต่อเนื่อง

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำข้อมูลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

ข้อมูลการตรวจราชการของหน่วยรับการตรวจครบถ้วน ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-17)

100.00

17/6/2563 : จัดทำข้อมูลผลการตรวจราชการเฉพาะพื้ันที่ รอบที่ 1/2563 ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด และนำเสนอผู้ตรวจราชการฯ ครบถ้วนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-19)

95.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอรายงานการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่รอบที่ 1/2563 ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างสรุปข้อมูลลงในแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-21)

90.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อมูลการตรวจราชการเฉพาะพืันที่ รอบที่ 1/2563 เสนอผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-19)

70.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 1/2563 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-17)

65.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อมูลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 2/2562 เพื่อนำเสนอผู้ตรวจราชการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-16)

60.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ออกตรวจราชการ รอบที่ 1/2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 62 - มีนาคม 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-12)

50.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 2/2562 เสนอผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-25)

40.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกตรวจราชการ รอบที่ 1/2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 62 - มีนาคม 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-17)

25.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อมูลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่2 ประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบฟอร์มรายงานสรุปข้อมูลผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สรุปข้อมูลผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เสนอข้อมูลผลการตรวจราชการฯ เสนอผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปข้อมูลผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เสนอข้อมูลผลการตรวจราชการฯ เสนอผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3727

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3727

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0735

ตัวชี้วัด : เจรจา 03 - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลติดตามผลการตรวจราชการ สนับสนุนตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **