รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : 0409-0924

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00
100.0000
100 / 100
2
10.00
100.0000
100 / 100
3
15.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำรายละเอียดหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ประสานวิทยากรเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ กำหนดการจัดการฝึกอบรมอบรม จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 พ.ค. 63, รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 26 พ.ค. 63, รุ่นที่ 3 วันที่ 17 - 18 มิ.ย. 63) 2. ชะลอการอนุมัติและอนุญาตการเดินทางไปฝึกอบรม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดการจัดการฝึกอบรมอบรม จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 14 ก.ค. 63, รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 ก.ค. 63, รุ่นที่ 3 วันที่ 6 - 7 ส.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือ ทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ในระดับ “มาก” ขึ้นไปเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการบริหารในการปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบประเมินความรู้ความเข้าใจฯ ที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ระดับ “มาก” ขึ้นไป x ๑๐๐/จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด