ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน (โครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3843

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุกัญญา แสงจันทร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการพัฒนาคนและองค์กร เพื่อให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือสังคม สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลากหลายมิติทั้งประชากร ลักษณะทางกายภาพ ความต้องการบริการสาธารณะใหม่ๆ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ล้วนมีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในสังคมเมือง กรุงเทพมหานครเมืองหลวงศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จึงได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครต้องปฏิบัติภารกิจสนองตอบต่อความต้องการที่หลากหลายซับซ้อนยิ่งขึ้น การที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ได้ ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนำเทคนิควิธี หรือเครื่องมือทางการบริหารใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการดำรงชีวิตในเมืองใหญ่ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.3.3.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ ในแต่ละสายงาน ให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย และเป้าประสงค์ที่ 7.3.3.3 พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมองค์การสมัยใหม่ กลยุทธ์ที่ 4.1 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (Innovation Organization) ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) สถาบันฯ จึงจะดำเนินการจัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางานให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเกิดการเรียนรู้ถึงแนวคิด เทคนิค/เครื่องมือ/วิธีการการพัฒนา และเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรู้แลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำมาพัฒนาคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม(Innovation) และสามารถต่อยอดพัฒนากระบวนการทำงาน (Process Innovation ให้กับองค์กรได้

04090302/04090302

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะ การใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน ๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือในการพัฒนางานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

เป้าหมายของโครงการ

หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน มีผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น แบ่งเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คน รวม ๘๐ คน ๓.๒ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนรุ่นละ ๑๐ คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ แบ่งเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๗ คน รวม ๑๔ คน ๒) วิทยากร แบ่งเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๓ คน รวม ๖ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการฝึกอบรมอบรม จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 14 ก.ค. 63, รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 ก.ค. 63, รุ่นที่ 3 วันที่ 6 - 7 ส.ค. 63 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-20)

30.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการจัดการฝึกอบรมอบรม จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 14 ก.ค. 63, รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 ก.ค. 63, รุ่นที่ 3 วันที่ 6 - 7 ส.ค. 63 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-22)

20.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดการจัดการฝึกอบรมอบรม จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 14 ก.ค. 63, รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 ก.ค. 63, รุ่นที่ 3 วันที่ 6 - 7 ส.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-05-19)

18.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงาน...ชะลอการจัดการฝึกอบรมอบรม จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 พ.ค. 63, รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 26 พ.ค. 63, รุ่นที่ 3 วันที่ 17 - 18 มิ.ย. 63) ไปจนกว่าสถานการณ์ฯ การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรนา 2019 ไปจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-04-20)

17.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-17)

15.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. กำหนดการจัดการฝึกอบรมอบรม จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 พ.ค. 63, รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 26 พ.ค. 63, รุ่นที่ 3 วันที่ 17 - 18 มิ.ย. 63) 2. ชะลอการอนุมัติและอนุญาตการเดินทางไปฝึกอบรม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-02-12)

13.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานวิทยากรเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-15)

10.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-19)

7.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-20)

5.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3843

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3843

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0924

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.4000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
91.40

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **