รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) : 0409-0926

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
15.00
100.0000
100 / 100
3
20.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน 2. ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 เรื่อง 1. การร่างคำกล่าว 2. ทักษะการเป็นพิธีกร 3.การจัดการความรู้ (KM) 4. การติดตามและประเมินผล 5. ทักษะการเป็น Facilitator

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน 2. ถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึงการพัฒนาการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ Online เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเชื่อมโยงข้อมูลความรู้กับการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. กิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 วิธีการคำนวณ (ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรมที่นำความรู้ไปพัฒนางานมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป x ๑๐๐/จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด) 2. กิจกรรมทบทวนและจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ Online ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 วิธีการคำนวณ ( จำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ Onlineที่จัดทำทั้งหมด x 100/จำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ Online 4 ชุดวิชา) วิธีคำนวณผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายเฉลี่ย ผลสำเร็จของ (1+2)/2

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. กิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร - เก็บข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. กิจกรรมทบทวนและจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ Online - เก็บจากจำนวนหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 4 วิชา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด