ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร : 04090000-3845

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุกัญญา แสงจันทร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาองค์การของภาครัฐในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเป็นการปรับตัวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบงานและการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ ที่สำคัญคือองค์กรต้องมีีข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยเป็นทุนในการพัฒนาโดยใช้แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งปัจจุบันเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีบทบาทสูงที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร ทำให้องค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืน การบริหารจัดการองค์กรสมััยใหม่จึงจำเป็นต้องเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ภายในองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทักษะ การเชื่อมโยงรูปแบบการทำงานเป็นทีม การสร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่มและการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดองค์การเข้มแข็งพร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขันและก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นสถาบันฯจึงมีแนวคิดการจัดกิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

04090302/04090302

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การสมัยใหม่ด้านการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ 2.ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองและพัฒนางานโดยรวม 3.เพื่อวางแผนการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารความรู้และพัฒนาช่องทางการเข้าถึงความรู้ให้สามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่างสะดวกและรวมเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

ครอบคลุมจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 180 คน ดังนี้ 1.ข้าราชการสังกัดสถาบันฯ ทุกระดับตำแหน่ง จำนวน 119 คน 2.บุคลากรสังกัดสถาบันฯ จำนวน 61 คน 3.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-25)

70.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมและสรุปข้อมูลการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน จำนวน 12 เรื่อง 1.การเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม 2.ทักษะการเป็นพิธีกร 3.การจัดการความรู้ (KM) 4. การติดตามและประเมินผล 5.ทักษะการเป็น facilitator 6.การสร้างสุขด้วยสติ (MIO) 7.การใช้แอปพลิเคชันไลน์ 8.การให้บริการสถานที่ศูนย์การเรียนรู้มหานคร 9.วิธีป้องกันตนเองจากโควิด-19 10.การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. 11.การให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-24)

70.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน จำนวน 12 เรื่อง ได้แก่ 1. การเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม 2.การร่างคำกล่าว 3.ทักษะการเป็นพิธีกร 4.การจัดการความรู้ (KM) 5.การติดตามและประเมินผล 6.ทักษะการเป็น facilitator 7.การสร้างสุขด้วยสติ (MIO) 8.การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ 9.การใช้แอปปริเคชั่นไลน์ 10.การให้บริการสถานที่ศูนย์การเรียนรู้มหานคร 11.วิธีป้องกันตนเองจากโควิด-19 12.การให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-20)

40.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-22)

35.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-19)

30.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-20)

25.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-17)

25.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-12)

20.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-15)

15.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 1 เรื่อง คือ การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 เรื่อง 1.การจัดการความรู้ (KM) 2. การติดตามและประเมินผล 3. ทักษะการเป็น Facilitator

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-20)

7.00

20/11/2562 : ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-18)

3.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจหัวข้อความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดบุคคลถ่ายทอดความรู้ หรือแหล่งความรู้ ที่มีอยู่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดวิธีการถ่ายทอดความรู้ และระยะเวลาการถ่ายทอดความรู้
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ตามแผนงานกิจกรรม ที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปความรู้ จัดเก็บในระบบคลังความรู้
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผล และรายงานต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3845

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3845

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0926

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98.3000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
98.30

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **