รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต : 0409-0931

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.64

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
93.64
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-21 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-27 มีนาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1-2 เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รุ่นที่ 3-4 เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 1-3 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว -หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 4 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย (ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 1-3 อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามการประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 4 ได้รับอนุมติให้เลื่อนการฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับอนุมัติในคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม 240 คน (รุ่นละ 60 คน 4 รุ่น) และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงยกเลิกการดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 พร้อมปรับกลุ่มเป้าหมาย จากเดิมจำนวน 240 คน เป็น 173 คน ตามหนังสือ สยป.ที่ 0502/1190 ลว 2 ก.ค.63 - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 - 3 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด โดยจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 173 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,657,097.-บาท รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯจำนวน 60 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 59 คน ใช้งบประมาณ 548,699.50 บาท รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายชื่อตามคำสั่งฯจำนวน 60 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 59 คน ใช้งบประมาณ 559,073.00 บาท รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 – 19 มีนาคม 2563 มีรายชื่อตามคำสั่งฯจำนวน 60 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 55 คน ใช้งบประมาณ 559,073.00 บาท รุ่นที่ 4 ยกเลิกการดำเนินการฝึกอบรม ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/754 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการเตรียมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต หมายถึง การพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ทักษะด้านภาวะผู้นำ มีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการองค์ความรู้และแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ซึ่งมีผลการประเมินการพัฒนาความรู้หรือทักษะตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญงาน - อาวุโส และระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ จำนวน 240 คน ประเมินผล ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานใน 2 กลุ่มคือ 1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร 2. ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม เหนือขึ้นไป 1 ระดับ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ = (จำนวนแบบประเมินการนำความรู้ไปปรับใช้ที่มีผลการประเมินในระดับมากขึ้นไป x 100 /จำนวนแบบประเมินที่ตอบกลับทั้งหมด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล 1. แบบประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติ งานโดยผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม 2. รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
212564มกราคม 2564912021-01-272021-01-27