ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3851

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวศุภวรรณ รูปงาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และการแข่งขันที่นับวันยิ่งมีบทบาทสำคัญยิ่ง ตลอดจนปัญหาทั้งภายในและภายนอก หากองค์กรใดมีการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในทุกระดับ เพราะคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดและมีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรนั้นๆ หากองค์กรใดมีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้เป็นผู้มีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นๆ เปรียบเสมือนองค์กรนั้นได้วางรากฐานในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร สำหรับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่บริหารจัดการงานสาธารณะในการให้บริการประชาชนเพียงองค์กรเดียวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและการเชื่อมต่อทางคมนาคมส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้กรุงเทพมหานครต้องมีภารกิจงานในการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง ครอบคลุมประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จในการให้บริการประชาชนคือทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครที่จะต้องปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพ ในการนี้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการที่จะก้าวสู่ตำแหน่งทางการบริหาร เพื่อให้ข้าราชการได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงาน ของกรุงเทพมหานครที่หลากหลายด้าน ประกอบกับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะทางการบริหาร ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มทักษะและเทคนิคทางการบริหารที่จำเป็น พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนมีความสามารถในการแข่งขัน ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น๒๘๐ คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๔๐ คน ดังนี้ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และอาวุโส สังกัดสำนักและสำนักงานเขต รุ่นละ ๖๐ คน ๔ รุ่น รวม ๒๔๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ ๗ คน ๔ รุ่น รวมจำนวน ๒๘ คน ๒. วิทยากร จำนวน ๑๒ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-20)

60.00

20/3/2563 : หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 1-3 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (รุ่นที่ 1 เสร็จสิ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563, รุ่นที่ 2 เสร็จสิ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และรุ่นที่ 3 เสร็จสิ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2563) และสำหรับหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 4 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :รุ่นที่ 4 ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจัดเตรียมพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ (วางแผนหลักสูตร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑.๑จัดทำหลักสูตร/ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:๑.๒ - เวียนสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ - กำหนดส่งรายชื่อผู้สมัครฯ/ - ประชุมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:๑.๓ - ขออนุมัติโครงการจัดทำคำสั่งฯลฯ ขออนุมัติเงินงวดและเงินยืม - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม - ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:๒. ขั้นดำเนินการ ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
:50%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
: ๓.๑ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 6
: ๓.๒ ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานผลต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3851

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3851

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0931

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **