ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3851

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภูวดล สายเสมา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และการแข่งขันที่นับวันยิ่งมีบทบาทสำคัญยิ่ง ตลอดจนปัญหาทั้งภายในและภายนอก หากองค์กรใดมีการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในทุกระดับ เพราะคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดและมีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรนั้นๆ หากองค์กรใดมีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้เป็นผู้มีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นๆ เปรียบเสมือนองค์กรนั้นได้วางรากฐานในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร สำหรับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่บริหารจัดการงานสาธารณะในการให้บริการประชาชนเพียงองค์กรเดียวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและการเชื่อมต่อทางคมนาคมส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้กรุงเทพมหานครต้องมีภารกิจงานในการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง ครอบคลุมประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จในการให้บริการประชาชนคือทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครที่จะต้องปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพ ในการนี้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการที่จะก้าวสู่ตำแหน่งทางการบริหาร เพื่อให้ข้าราชการได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงาน ของกรุงเทพมหานครที่หลากหลายด้าน ประกอบกับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะทางการบริหาร ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มทักษะและเทคนิคทางการบริหารที่จำเป็น พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนมีความสามารถในการแข่งขัน ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น๒๘๐ คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๔๐ คน ดังนี้ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และอาวุโส สังกัดสำนักและสำนักงานเขต รุ่นละ ๖๐ คน ๔ รุ่น รวม ๒๔๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ ๗ คน ๔ รุ่น รวมจำนวน ๒๘ คน ๒. วิทยากร จำนวน ๑๒ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/09/2563 : - จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับอนุมัติในคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม 240 คน (รุ่นละ 60 คน 4 รุ่น) และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงยกเลิกการดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 พร้อมปรับกลุ่มเป้าหมาย จากเดิมจำนวน 240 คน เป็น 173 คน ตามหนังสือ สยป.ที่ 0502/1190 ลว 2 ก.ค.63 - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 - 3 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด โดยจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 173 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,657,097.-บาท รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯจำนวน 60 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 59 คน ใช้งบประมาณ 548,699.50 บาท รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายชื่อตามคำสั่งฯจำนวน 60 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 59 คน ใช้งบประมาณ 559,073.00 บาท รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 – 19 มีนาคม 2563 มีรายชื่อตามคำสั่งฯจำนวน 60 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 55 คน ใช้งบประมาณ 559,073.00 บาท รุ่นที่ 4 ยกเลิกการดำเนินการฝึกอบรม ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/754 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องยกเลิกการดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 4 ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/754 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มึ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-08-20)

73.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างรายงานการติดตามการประเมินผลหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 3 และยกเลิกดำเนินการหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 4 ตามหนังสือสถาบันฯ ที่ 0401/754 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-20)

70.00

20/7/2563 : หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 4 ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติและมีความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-19)

70.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานติดตามการประเมินผลหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 3 สำหรับรุ่นที่ 4 ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติและมีความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-20)

68.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 3 สำหรับรุ่นที่ 4 ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติและมีความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-20)

65.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างเสนอรายงานประเมิลผลหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 3 ทั้งนี้ สำหรับรุ่นที่ 4 ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนาจะยุติและมีความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-20)

60.00

20/3/2563 : หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 1-3 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (รุ่นที่ 1 เสร็จสิ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563, รุ่นที่ 2 เสร็จสิ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และรุ่นที่ 3 เสร็จสิ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2563) และสำหรับหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 4 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :รุ่นที่ 4 ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจัดเตรียมพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ (วางแผนหลักสูตร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑.๑จัดทำหลักสูตร/ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:๑.๒ - เวียนสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ - กำหนดส่งรายชื่อผู้สมัครฯ/ - ประชุมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:๑.๓ - ขออนุมัติโครงการจัดทำคำสั่งฯลฯ ขออนุมัติเงินงวดและเงินยืม - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม - ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:๒. ขั้นดำเนินการ ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
: ๓.๑ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
: ๓.๒ ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานผลต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3851

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3851

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0931

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.64

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
93.64

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **