รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 4) : 0409-0940

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านความปลอดภัยฯชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแบ่งงานตามกิจกรรมที่ 1-3 ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบให้ สนอ. ชี้แงรายละเอียดงานตามกิจกรรมที่ได้คัดเลือกใหม่พร้อมกิจกรรมที่ต้องนำมาต่อยอดพัฒนา แต่งตั้งคณะทำงานหลักและย่อยในการรับผิดชอบและปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชุมชี้แจงรายละเอียดงานตามกิจกรรมที่ได้คัดเลือกใหม่ และกิจกรรมที่นำมาพัฒนาต่อยอด รายงานผลการดำเนินการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ สนอ.เรียบร้อยภายในเดือน ธ.ค. 62 แล้ว ดำเนินโครงการตามขั้นตอนและได้จัดทำข้อปฏิบัติขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อต่างๆ ภายในหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ตามขั้นตอนที่แผนปฏิบัติงานกำหนดไว้ ส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินการและกำกับติดตามโครงการช่วงที่3ตามแบบรายงานที่สำนักอนามัยกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒) และตามที่ สนอ. กำหนดเพิ่มเติม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒) และตามที่ สนอ. กำหนดเพิ่มเติม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒) และตามที่ สนอ. กำหนดเพิ่มเติม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด