ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.2 กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 04090000-3861

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางกาญจนา สุทธิวิไชย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒) และตามที่ สนอ. กำหนดเพิ่มเติม

04090303/04090303

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒) และตามที่ สนอ. กำหนดเพิ่มเติม

เป้าหมายของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒) และตามที่ สนอ. กำหนดเพิ่มเติม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/8/2563 : ที่ กท. 0401/2873 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรื่องขอส่งสำเนาโครงการและเอกสารตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ประจำปีงบประมาณ 2563 สถาบันฯได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แผนปฏิบัติงานตามกำหนด และได้ส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการช่วงที่ 4 ตามแบบรายงานที่กำหนด ครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-21)

75.00

21/7/2563 : สำนักอนามัย ที่ กท 0704/5325 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องการปรับแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน มีการปรับเปลี่ยนกรณีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื่อโควิด 19 สถาบันฯได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีการทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ และภายในหน่วยงาน อยู่ระหว่างการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม แก่ผู้ตอบแบบประเมิน Rapid Office Strain Assessment (ROSA) ใช้บ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ใช้ภายในสำนักงาน เช่น เก้าอี้ หน้าจอ เม้าส์ แป้นพิมพ์ โทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-19)

70.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งแบบรายงาน ที่ กท0401/1424 เรื่อง ขอส่งแบบรายงาน (ช่วงที่3)ตามตัวชี้วัด 4.2 ที่ กท 0401/1522 เรื่อง ขอส่งแบบสำรวจปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-21)

65.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน (OCC1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รวบรวมเอกสาร ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมถายใต้โครงการ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบเพื่อส่งรายงานสำนักอนามันภายใน้เดือนเมษายน 2563 1.กิจกรรมจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนาลดความเสี่ยงการเป็รโรค ออฟฟิตซินโดรม 2.กิจกรรมจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (งานใหม่1)การกำหนดมาตราฐานความปลอดภัยทางน้ำ 3.กิจกรรมจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน(งานใหม่2)การจัดการสภาวะความเครียดทางจิตใจที่ส่งผลต่อการทำงาน MIO 4.การใช้ข้อปฏิบัติกลาง การใช้รถยนต์ราชการ (การใช้รถยนต์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนตามที่สำนักอนามัยกำหนดดูแล กำกับและติดตามผลการดำเนินการ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ได้จัดทำขึ้นและได้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภายในหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน บันทึก ที่ สนร. ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง ข้อปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่สำนักอนามัยกำหนดและได้จัดทำข้อปฏิบัติโครงการตามแผนงาน กำกับติดตามผลการดำเนินการกิจกรรมปฏิบัติตามแนวทางที่ได้จัดทำขึ้นและได้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การออกกำลังกายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเพื่อป้องกันออฟฟิตซินโดม กิจกรรมการฝึกสติด้วย MIO มีการทำสมาธิทุกวัน เวลา 9.15 น. และได้จัดทำและทอดแบบสอบถามการประเมินโอกาสความเสี่ยงสภาวะความเครียดทางจิตใจที่ส่งผลต่อการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ชี้แจงรายละเอียดงานตามกิจกรรมที่ได้ทำการคัดเลือกคือ ความปลอดภัยทางน้ำ การฝึกสติด้วย MIO และกิจกรรมที่ต้องนำมาต่อยอดพัฒนา คือออฟฟิตซินโดม ดำเนินโครงการตามแผนและติดตามต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : ประชุมครั้งที่ 2 ชี้แจงรายละเอียดงานตามกิจกรรมที่ได้คัดเลือกใหม่พร้อมกิจกรรมที่ต้องนำมาต่อยอดพัฒนา และตั้งคณะกรรมการหลักและย่อยในการรับผิดชอบและปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ประชุมครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแบ่งตามกิจกรรมที่1-3 ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3861

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3861

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0940

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **