รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๕. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ : 0409-0955

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 2.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.25
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ต่างประเทศ อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 = 0 โครงการ จำนวน 0 คน งบประมาณ 0 บาท 0 x 100/90 = 0 % 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 141,500.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 5 หลักสูตร 11 คน งบประมาณ 139,000.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 6 หลักสูตร 18 คน งบประมาณ 788,415.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 4 โครงการ 13 หลักสูตร 32 คน งบประมาณ 1,068,915.- บาท 32 X 100/862 = 3.71 % (0 + 3.71) x 100 / (80 + 80) = 2.32 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานที่ต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานภายนอก

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณรวมเฉลี่ย = ผลสำเร็จรวมของกิจกรรมที่ ๑ และ กิจกรรมที่ ๒ x ๑๐๐/ค่าเป้าหมายรวมของกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 ยอมให้เกิดขึ้นได้ ร้อยละ ±5)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัด ดังนี้ 1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 วิธีการคำนวณ ผลลัพธ์ = จำนวนรายงานผลการฝึกอบรมของข้าราชการที่ได้รับความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้นและมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานได้ x 100 / จำนวนหลักสูตร ** สาขาวิชาตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ณ ต่างประเทศ (25 โครงการย่อย) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 วิธีการคำนวณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง