รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๗. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร : 0409-0957

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว - หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม - หลักสูตรการบริหารงานเขต อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารหน่วยงาน อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 อยู่ระหว่างขออนุมติดำเนินการ ขออนุมัติเงินยืม และจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านการบริหาร หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการระดับอำนวยการสูง ระดับอำนวยการต้น ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน ให้มีความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นำ ให้มีความสามารถทางการบริหารจัดการงานราชการ ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการความรู้และแนวคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายเฉลี่ย =(ผลสำเร็จของ ๑ + ๒)/๒

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

๑. หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร การเก็บข้อมูล ๑.แบบประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานโดยผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม ๒. รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปปรับใข้ในการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร วิธีการคำนวณ = (จำนวนแบบประเมินการนำความรู้ไปปรับใช้ที่มีผลการประเมินในระดับมากขึ้นไป x ๑๐๐)/จำนวนแบบประเมินที่ตอบกลับทั้งหมด ๒. หลักสูตรการบริหารงานเขต การเก็บข้อมูล - ใบลงเวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรม - แนวทางการพัฒนางาน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณ ๑. ร้อยละความสำเร็จฯ = (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐x ๑๐๐)/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ๒. ร้อยละความสำเร็จฯ =(จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร x ๑๐๐)/จำนวนรุ่นในการฝึกอบรมทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง