รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๑๑. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : 0409-0961

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร และวางแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน มีความรู้ความเข้าใจในระดับ “มาก” ขึ้นไป เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ = (จำนวนผู้ร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมินความรู้ความเข้าฯ ตั้งแต่ระดับ “มาก” ขึ้นไป x 100)/จำนวนผู้ร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ค่าเป้าหมายร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง