รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของประชาชนชาว กทม. ที่รับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ : 0411-0751

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
20.00
100.0000
100 / 100
3
20.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการออกแบบชุดข้อมูลแบบสอบถามเพื่อทำการทดสอบทอดแบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด ก่อนดำเนินการทอดแบบจริง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดรายละเอียดเพื่อจัดทำแผนการการดำเนินงาน 2. การออกแบบชุดข้อมูลแบบสอบถามเพื่อทำการทดสอบทอดแบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด ก่อนดำเนินการทอดแบบจริง 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดรายละเอียดเพื่อจัดทำแผนการการดำเนินงาน 2. การออกแบบชุดข้อมูลแบบสอบถามเพื่อทำการทดสอบทอดแบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด ก่อนดำเนินการทอดแบบจริง 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดรายละเอียดเพื่อจัดทำแผนการการดำเนินงาน 2. การออกแบบชุดข้อมูลแบบสอบถามเพื่อทำการทดสอบทอดแบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด ก่อนดำเนินการทอดแบบจริง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสืบราคาและอยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงานจ้างงาน (Term of Reference : TOR) กิจกรรมสำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. สืบราคาและจัดทำขอบเขตงานจ้างงาน (Term of Reference : TOR) กิจกรรมสำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม การรับรู้ หมายถึง ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครที่เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,000 คน ** การกำหนดจำนวนตัวอย่างโดยใช้วิธีการของ Taro Yamane จากจำนวนประชากรกรุงเทพมหานครทั้งหมด 5,682,415 คน (ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน http:/stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php สืบค้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561) ทั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ และอยู่ระหว่างการย้ายทะเบียน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 3%

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ 1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร 2. สำรวจการรับรู้จากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,000 คน ** การกำหนดจำนวนตัวอย่างโดยใช้วิธีการของ Taro Yamane จากจำนวนประชากรกรุงเทพมหานครทั้งหมด 5,682,415 คน (ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน http:/stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php สืบค้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561) ทั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ และอยู่ระหว่างการย้ายทะเบียน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 3%

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน 1. แบบสอบถามการรับรู้ผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,000 ชุด 2. รายงานสรุปผลการรับรู้ของประชาชนเสนอผู้บริหาร และนำผลไปปรับปรุง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด