ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทุกช่องทาง : 04110000-3751

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครที่เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ 3. เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์มีระบบการประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 70 (สำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 2,000 ชุด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

2020-9-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการสำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม ถึง 28 สิงหาคม 2563 ขอบเขตด้านประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายถึงประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ จำนวน 2,000 คน โดยแบ่งกลุ่มตามภูมิประชากรศาสตร์ (Demographics) ต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ การรับรู้เกี่ยวกับการทำงาน/นโยบายของกรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (2556-2575) โดยใช้โครงสร้างคำถามที่สอดคล้องกับนโยบายที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเพื่อการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. มหานครปลอดภัย 2. มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 3. มหานครสำหรับทุกคน 4. มหานครกระชับ 5. มหานครประชาธิปไตย 6. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ซึ่งผลการสำรวจโดยภาพรวม ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีความรับรู้ถึงการดำเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ในระดับร้อยละ 70.991

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสำรวจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผลสำรวจแบบสอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการทอดแบบสำรวจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-30)

20.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. สืบราคาและจัดทำขอบเขตงานจ้างงาน (Term of Reference : TOR) กิจกรรมสำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-29)

15.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สืบราคาและอยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงานจ้างงาน (Term of Reference : TOR) กิจกรรมสำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-30)

15.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-31)

15.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-29)

15.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-31)

15.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเตรียมขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเตรียมขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3751

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3751

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-0751

ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนชาว กทม. ที่รับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.991

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
70.99

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **