รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 0411-0760

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเตรียมขออนุมัติโครงการ 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแก้รายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และสำนักงาน ก.ก. 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ 29/5/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ 30/6/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มเติมความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากผลสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (100 คะแนน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานการวิเคราะห์องค์กร SWOT (แบบฟอร์ม 1) ของหน่วยงาน หนังสือเสนอผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ฯ ฯลฯ 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) 3. แบบฟอร์มนำเสนอโครงการเพื่อสรุปเนื้อหาโครงการที่จะดำเนินการ (แบบฟอร์ม 3) 4. เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการดำเนินการฯ ภาพถ่าย ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด