รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค.3.1)การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 0415-0839

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.70
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
5.25
100.0000
100 / 100
4
7.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -ประชุมคณะทำงานในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการส่งวาระการประชุมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนเดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ...ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม และเสนอผู้บริหาร และดำเนินการส่งวาระการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนกุมภาพันธ์ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการส่งวาระการประชุมตามโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 ..ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม และเสนอผู้บริหาร ... โดยจัดส่งวาระการประชุมตามโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-เป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-เป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด